Zamieszkaj w Tarnowie - Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Zamieszkaj w Tarnowie - Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa

Przedstawiamy państwu dokument dotyczący rozwoju mieszkalnictwa w naszym mieście. Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa dla Miasta Tarnowa do 2030 roku przyjęta została przez radnych podczas lutowej sesji Rady Miejskiej.

Zamieszkaj w Tarnowie

Posiadanie miejsca, do którego można wracać i nazywać je domem, jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Dlatego też zagadnienie mieszkalnictwa powinno być jednym z najważniejszych tematów, którymi zajmuje się samorząd. Komfortowe warunki zamieszkiwania przekładają się na ogólną jakość życia mieszkańców, a odpowiednio prowadzona polityka mieszkaniowa może stworzyć dogodne warunki dla spełniania marzeń mieszkańców o posiadaniu własnego mieszkania.

Przyjęta w Tarnowie Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa wyznacza kierunki, w których nasze miasto powinno się rozwijać. Ma też na celu kreowanie takiego rozwoju, który będzie podnosił jakość zamieszkiwania obecnych i przyszłych mieszkańców Tarnowa. Zagadnienie mieszkalnictwa jest ważnym elementem polityki miejskiej, ze względu na mnogość aspektów, które obejmuje, m.in. gminne budownictwo mieszkaniowe, zaopatrzenie mieszkańców w dostęp do wody oraz kanalizacji czy utrzymywanie ładu przestrzennego.

Wizja rozwoju mieszkalnictwa do 2030 roku przedstawia obraz Tarnowa, do którego dążą interesariusze Strategii, a jej osiągnięcie będzie możliwe dzięki realizacji celów strategicznych oraz przy założeniu występowania odpowiednich warunków – zewnętrznych i wewnętrznych. Cele strategiczne to: wysoka dostępność mieszkań dla różnych grup odbiorców, spójne i efektywne zarządzanie terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, budownictwo mieszkaniowe neutralne dla środowiska naturalnego, atrakcyjne i funkcjonalne osiedla mieszkaniowe wspierające aktywność mieszkańców oraz zadowalająca efektywność zarządzania zasobem mieszkaniowym.

O działaniach podejmowanych w ramach Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa dla Miasta Tarnowa do 2030 roku informować będziemy na bieżąco. Strategia i stanowiąca załącznik do niej Diagnoza dostępne są poniżej.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski