Zmiany w stawkach za śmieci

Podczas dzisiejszej sesji radni głosowali zmiany w opłatach za śmieci. Zmiany dotyczyły ustalenia stawek za pojemniki ze śmieciami odbierane z niezamieszkałej nieruchomości. Opłaty te są wyższe w przypadku, gdy odpady nie są segregowane.

Na terenie Tarnowa gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są posesje zamieszkałe oraz te, w których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie, ale powstają tam odpady komunalne (tzw. posesje mieszane). Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały, ostatnią nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawodawca zmienił sposób naliczania maksymalnych stawek opłat dla nieruchomości niezamieszkałych w odniesieniu do wskaźnika przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem dla pojemników lub worków o pojemności 120 litrów. W ustawie zaproponowano stawkę maksymalną w wysokości 1,3% tego dochodu (obecnie 24,95 zł). Stawki dotyczące pojemników lub worków o innej pojemności ustala się w wysokości proporcjonalnej.

W Tarnowie w przypadku śmieci zbieranych i odbieranych w sposób selektywny należy zapłacić odpowiednio 15,50 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów, 31 zł za 240 l, 46,50 za 360 l, 142 zł za 1100 l, 645,80 zł za 5000 i 905 zł za 7000 l. Za worek o pojemności 120 l opłata będzie wynosić 15,50.

Jeśli z posesji niezamieszkanej odbierane są śmieci nieposegregowane, to opłaty te wynoszą: 54,25 za pojemnik 120 l (taka sama stawka obowiązuje za worek o tej pojemności), 108,50 zł za 240 l, 162,75 zł za 360 l, 497 zł za 1100 l, 2260,30 zł za 5000 l oraz 3167,50 za 7000 l.

Szacuje się, że przyjęcie uchwały ma zwiększyć przychody miasta o około 1 mln zł rocznie.

(ww)