Jest decyzja o sanitarnym odstrzale dzików

Małopolski Urząd Wojewódzki pismem znak: WR-II.913.36.2017 z dnia 05.06.2018 r. poinformował o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego.

Zgodnie z rozporządzeniem na obszarze zagrożonym chorobą nakazuje w terminie do 31 marca 2019 roku dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików na określonych warunkach. Szczegółową ilość dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich, wysokość kosztów związanych z realizacją tego nakazu oraz wymaganą dokumentację potwierdzającą dokonanie odstrzału sanitarnego określi umowa zawarta pomiędzy właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego,

Ponadto rozporządzenie nakazuje dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Dokument podkreśla także, iż pozyskane w ramach ostrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać przeznaczone do utylizacji bądź produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem 12.06.2018 r.