Komunikat Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

 Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie  przypomina, że w oparciu o art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p. zm. ), na wałach przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym sadzenia drzew lub krzewów oraz zaorywania gruntu, siania i innych prac rolnych.

Informacja z prośbą o  przestrzeganie ww. zakazu  kierowana jest głównie do właścicieli gruntów leżących po obu stronach wałów przeciwpowodziowych.