Miejski Plan Adaptacji na finiszu

Dobiegają końca prace związane z wykonaniem Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla naszego miasta. Na zlecenie Ministerstwa Środowiska przygotowano plany dla 44 miast liczących co najmniej 100 tys. mieszkańców, w tym dla Tarnowa. Mają one na celu zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń wynikających ze zmieniającego się klimatu. Ich wdrożenie powinno zapewnić poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

Opracowany został już projekt dokumentu i prognoza oddziaływania na środowisko. W Planie  dokonano analizy zmieniającej się sytuacji wynikającej ze wzrostu średniej temperatury a także oceny ryzyka uwzględniającej prognozowane zmiany klimatu (scenariusze klimatyczne do 2030 r. i 2050 r.). Starano się, by plan adaptacji jak najlepiej  wpisywał się w strategię rozwoju miasta. Zaproponowane działania, mające pomóc w przystosowaniu się nowych warunków, obejmują m.in. budowę błękitno – zielonej infrastruktury, modernizację systemu odprowadzania i wykorzystania wód opadowych, wsparcie dla służb kryzysowych, wprowadzenie systemu informowania mieszkańców o zagrożeniach a także akcje edukacyjne. Mają one zapewnić zwiększenie odporności miasta na zagrożenia (wystąpienie powodzi, ekstremalnych opadów, wysoką temperaturę czy podwyższoną koncentrację zanieczyszczeń). W Prognozie przeanalizowano wpływ zaplanowanych działań na zachowanie różnorodności biologicznej, florę i faunę, ludzi, powierzchnię ziemi, gleby, wody, powietrze atmosferyczne i klimat, zasoby naturalne, dziedzictwo kulturowe oraz dobra materialne. 

Obecnie przystępujemy do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu na środowisko. W ramach tego postępowania wszyscy mieszkańcy mogą się zapoznać z przygotowanymi dokumentami i wnieść swoje uwagi. Projekt jest dostępny na stronie BIP UMT oraz w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Nowej 4 pok. 322.

Uwagi i wnioski do projektu Planu adaptacji miasta Tarnowa do zmian klimatu do roku 2030 i pozostałych dokumentów mogą składać wszyscy zainteresowani od dnia 29.08.2018 r. do dnia 18.09.2018 r. w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.