Mniejsze zagrożenie ptasią grypą

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie pismem znak: PIW-ChZZ-6063/50/2017 z dnia 05.04.2017 r. poinformował o zmniejszeniu zagrożenia związanego z występowaniem na terenie państwa polskiego wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków.          

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Jednak przyczyną bywa też człowiek i należy pamiętać o podstawowych zasadach postępowania.  

Należy przestrzegać następujących zasad:

- utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

- utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

- przechowywać paszę w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

- karmić oraz poić drób w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

- stosować przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób,  odzieży i obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,   

- stosować przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków 
w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

- oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

- zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie chrobry zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcja karną). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).