Nabór wniosków na dofinansowanie wapnowania

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów;

mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa małopolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami  tj.:

  1. Opinią OSChR w Krakowie w  o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO
  2. Fakturą (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące
  3. Wypełnionymi formularzami dotyczącymi pomocy de minimis w rolnictwie (znajduje się we wniosku)
  4. Formularzem informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (znajduje się we wniosku)
  5. Oświadczeniem o uzyskanym dofinansowaniu
  6. Oświadczeniem o dochodach

dostępne są na stronie internetowej www.wfos.krakow.pl. Dokumenty należy składać do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie, adres: ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków. Wersję elektroniczną wypełnionego wniosku należy wysłać na adres:wapnowanie@wfos.krakow.pl. W tytule maila należy wpisać imię i nazwisko osoby składającej wniosek.

Dofinansowaniem zostaną objęte wnioski przyjęte przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w systemie ciągłym w terminie do dnia 31.12.2021 lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu OSChR w Krakowie: 12 637 04 61lub WFOŚiGW w Krakowie: Artur Tomasiewicz 785 855 922, Alicja Przygoda-Ciągło (w sprawach związanych z pomocą publiczną) 785 855 926.