OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/181/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2019 r.  Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 6762).

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471, 782, 1086 i 1378), oraz Uchwały nr XLIII/383/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania na terenie miasta Tarnowa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane, w dniach od 16 lutego 2021 roku do 4 marca 2021 roku w siedzibie Plastyka Miejskiego – Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Krajobrazu Miasta, Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów, pok. 117, w godz. od 07:30 do 15:30, wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – mailowo pod adresem: j.adamczyk@umt.tarnow.pl lub telefonicznie pod numerem 14 688 28 84.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. uchwały  może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: j.adamczyk@umt.tarnow.pl. Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Tarnowa, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres: Urząd Miasta Tarnowa, Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Krajobrazu Miasta, ul. Nowa 4, 33 100 Tarnów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2021 roku.

Prezydent Miasta Tarnowa

Roman Ciepiela