Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o pozwoleniu na budowę Autostrady A4 Kraków – Tarnów

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.), art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 154 poz. 958), art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
ZAWIADAMIA

o wydaniu - na wnioski Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddziału w Krakowie, ul. Mogilska 25 31-542 Kraków z dnia 5 lutego 2009 r. - działającej przez pełnomocnika Marka Jarczyka, przedstawiciela Krakowskiego Biura Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o. ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, trzech decyzji z dnia
17 lipca 2009 r. znak: WI.VIII.ZK.7111-2-20-09, znak: WI.VIII.ZK.7111-2-21-09, znak: WI.VIII.ZK.7111-2-22-09, o pozwoleniu na budowę Autostrady A4 Kraków – Tarnów.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania :