Opłaty za korzystanie ze środowiska

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypominamy o ciążących na przedsiębiorcach obowiązkach, podając jednocześnie adresy stron internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, które zawierają szczegółowe informacje w danym zakresie:

  1. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2016 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2017 r. / www.malopolskie.pl/srodowisko /

Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.) w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł,nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do urzędu marszałkowskiego.

  1. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie za rok 2016 w terminie do 15 marca 2017 r. / www.malopolskie.pl/produktowa /

  2. Przedsiębiorcy, którzy w roku 2016 wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach w ilości nieprzekraczającej 1 Mg powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego dokumenty, o których mowa w art. 7 w terminie do 15 marca 2017 r. oraz przedłożyć sprawozdanie za rok 2016. / www.malopolskie.pl/produktowa /

  3. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty (opony, oleje) wymienione w załączniku nr 4 a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej powinni wnieść opłatę oraz przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie za rok 2016 w terminie do 15 marca 2017 r. / www.malopolskie.pl/produktowa /

  4. Podmioty będące wytwórcami odpadów (lub komunalnych osadów ściekowych), a także prowadzącymi działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami lub wydobywaniu odpadów ze składowiska lub zwałowiska, są zobowiązane do składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych do urzędu marszałkowskiego za 2016 rok w  terminie do 15 marca 2017 r. / www.malopolska.pl/zbiorcze /

  5. Przedsiębiorcy będący producentami, importerami, dokonującymi wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterami i dokonującymi wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są zobowiązani do składania rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi do urzędu marszałkowskiego za 2016 rok w terminie do 15 marca 2017 roku.

Od 16 lutego 2016 roku obowiązuje nowy wzór formularza do przekazywania
ww. informacji / www.malopolska.pl/opaki /

  1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu, zbierania, przetwarzania, recyklingu lub unieszkodliwiania, sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do składania rocznych sprawozdań z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami do urzędu marszałkowskiego za 2016 rok w terminie do 15 marca 2017 r. / www.malopolska.pl/baterie/