Organizacje Pozarządowe – Konkursy Ofert 2010

W związku z przyjęciem na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, w dniu 2 listopada 2009 Prezydent Miasta Tarnowa podpisał dwa zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

Konkursy ofert rozpisane zostały na realizację następujących zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:

1/1-WSR:

Sportowe talenty – wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo, prowadzenie naboru i selekcji kandydatów oraz wspieranie rozwoju sportowych talentów poprzez udział
w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez kluby i związki sportowe – termin realizacji 2 stycznia do 28 grudnia 2010 r.

1/2-WSR:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowa – termin realizacji 2 stycznia do 28 grudnia 2010 r.

1/3-WSR:

„Niepełnosprawny – sprawy w wodzie” - bezpłatne zajęcia pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, mieszkających na terenie Tarnowa lub uczących się w tarnowskich szkołach – termin realizacji od stycznia do grudnia 2010 r.

2) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym:

2/1-WSR:

Organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Tarnowa – termin realizacji 2 stycznia do 28 grudnia 2010 r.

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym:

3/1-WKU:

Program Promocji Lokalnej twórczości w dziedzinie kultury.

3/2-WKU:

Wydawnictwa o Tarnowie

3/3-WKU:

Encyklopedia Tarnowa 2010

3/4-WKU:

Miejskie obchody świąt kalendarzowych, historycznych i patriotycznych.

3/5-WKU:

Obchody 680-lecia lokacji miasta Tarnowa

3/6-WKU:

Program szkoleniowy i aktywizujący dla pokolenia 55+

4) ochrony i promocji zdrowia, w tym:

4/1-WZO:

Diagnoza oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży.

4/2-WZO:

Rehabilitacja i aktywizacja dorosłych.

4/3-WZO

Edukacja prozdrowotna.

4/4-WZO

Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych.

5) promocji miasta, w tym:

5/1-WMM

Promocja marki Tarnów - eksponowanie kulturalnych, historycznych, artystycznych oraz sportowych atutów miasta poprzez unikatowe działania promocyjne z zastosowaniem nowoczesnych technik multimedialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mediów elektronicznych .

oraz

1) pomoc społeczna, w tym:

1/1-PS:

Prowadzenie profesjonalnego punktu konsultacyjno-diagnostycznego dla osób (głównie młodzieży) uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od narkotyków.

1/2-PS:

Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonów zaufania dla mieszkańców
w trudnych sytuacjach.

1/3-PS:

Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych opieki, pomocy w nauce, organizacji wolnego czasu i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych.

1/4-PS:

Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 2 grudnia 2009 r., do godz.1200, jednej oferty(w dwóch egzemplarzach) realizacji zadania w zamkniętej kopercie lub przesłanie jej drogą pocztową. Wysłane pocztą i dostarczone po godz. 1200 w dniu 2 grudnia 2009 r. nie będą rozpatrywane. Na kopercie należy umieścić: nr zadania, tytuł zadania, pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, adnotację „nie otwierać”.

W konkursach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96/873/2003 z późn. zm.) lub organizacje pozarządowe oraz osoby prawne wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Ponadto zapraszamy do odwiedzenia podstrony: „Informacje dla organizacji pozarządowych i OPP”, gdzie znajduje się pełna informacja dla stowarzyszeń i fundacji.