Ostrzeżenie o ptasiej grypie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie pismem znak: PIW-ChZZ-6063/34/2016 z dnia 23.12.2016 r. poinformował o zagrożeniu związanym z występowaniem na terenie państwa polskiego wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków.       

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Jednak przyczyną bywa też człowiek i należy pamiętać o podstawowych zasadach postępowania.  

Należy przestrzegać zasady bioasekuracji:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,

- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,

- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. 

 

Należy pamiętać również, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

Właściciel zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie chrobry zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcja karną). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).