Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) przedsiębiorcy prowadzący w 2017 r. sprzedaż alkoholu są obowiązani do złożenia, w terminie do 31 stycznia 2018 r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r. oraz dokonania stosownej opłaty. Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Wysokość opłaty wynosi:

- 525 zł jeżeli wartość sprzedanych napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa nie przekroczyła 37.500 zł,

- 525 zł jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła 37.500 zł,

- 2.100 zł jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 18% zawartości alkoholu nie przekroczyła 77.000 zł.

W przypadku przekroczenia powyższych progów sprzedaży opłata wynosi:

- 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów do 4,5% zawartości alkoholu i piwa jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 37.500 zł,

- 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu i piwa jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 37.500 zł,

- 2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 77.000 zł.

 Opłatę należy wpłacać na rachunek Gminy Miasta Tarnowa

Nr  56 1030 1986 7087 3027 0000 0000 jednorazowo lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2018 r.

Wpłaty można także dokonać w kasach przy ul. Nowej 4 w Tarnowie.

 Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1) zgodnie z art.18 ust.12 pkt 5 lit. a oraz ust.12a zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust.2,

2) zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust.12b zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust.2 lub 5, powiększonej o 30% tej opłaty,

3) zgodnie z art. art. 18 ust. 10 pkt 5 zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych przez ustawę przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18     ust. 13) w przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu podania fałszywych danych w oświadczeniu przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 11). 

Formularz oświadczenia dostępny tutaj

 

Sprawę prowadzi Referat Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa ul. Nowa 4, pokój 202; tel. 14 688 28 01.