Proponowany porządek obrad XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 10 września 2009 r.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o wykonaniu Budżetu Miasta Tarnowa za I półrocze 2009 r.
5. Informacja z działalności spółek komunalnych za 2008 rok oraz I półrocze 2009 roku.
6. Informacja o stanie inwestycji miejskich – bieżąca realizacja.
7. Informacja nt działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tarnowie w roku 2008 oraz informacja nt działalności w I półroczu 2009 r.
8. Informacja o współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi za I półrocze 2009r. oraz zadaniach zrealizowanych przez samodzielne stanowisko pracy ds. NGOS.
9. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tarnowa na lata 2008-2013 – podjęcie uchwały.
10. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy – podjęcie uchwały.
11. Zmiana Uchwały Budżetowej na rok 2009 – podjęcie uchwały.
12. Zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy Miasta Tarnowa – przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej – podjęcie uchwały.
13. Wyrażenie zgody na udzielenie Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie bonifikaty od ceny budynku i od pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste – podjęcie uchwały.
14. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – podjęcie uchwały.
15. Określenie na rok 2010 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka na terenie Gminy Miasta Tarnowa – podjecie uchwały.
16. Zmiana uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Tarnowa na 2009 rok – podjęcie uchwały.
17. Zmiany w składach komisji Rady Miejskiej – podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie skargi Pana Jerzego Potępy - podjęcie uchwały.
19. Rozpatrzenie skargi Komitetu Społecznego Protestu „Mostowa” - podjęcie uchwały.
20. Rozpatrzenie skargi p. M. Kiełbasa, p. J. Bejnarowicz, p. C. Dulian, p. T. Dulian, p. K. Dulian, p.W. Dulian - podjęcie uchwały.
21. Rozpatrzenie skargi Pana Jana Jarosza - podjęcie uchwały.
22. Rozpatrzenie skargi Pana W. Skalskiego – podjęcie uchwały.
23. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
24. Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
25. Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
26. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.