Proponowany porządek obrad zwyczajnej XLVIII sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 8 kwietnia 2010 r. o godz. 9.00

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV zwyczajnej, XLVI uroczystej oraz XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2009 r.
 5. Informacja o decyzjach administracyjnych wydanych w Urzędzie Miasta Tarnowa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
 6. Informacja o sposobie załatwienia skarg zarejestrowanych w Urzędzie Miasta Tarnowa w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
 7. Informacja nt. współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2009 oraz o planowanym współdziałaniu w 2010 r.
 8. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2009 r.
 9. Informacja nt. promocji Miasta Tarnowa - ocena roku 2009 oraz określenie działań na 2010 r.
 10. Informacja nt. ruchu turystycznego ocena roku 2009 oraz określenie działań na 2010 r.
 11. Informacja o ciałach doradczych Prezydenta (Tarnowskie Forum Przedsiębiorczości, Rada Kultury, Rada Sportu, Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna).
 12. Informacja Komendanta Miejskiego Policji dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Tarnowie za rok 2009.
 13. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych na terenie Miasta Tarnowa w roku 2009.
 14. Informacja Komendanta Straży Miejskiej dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Tarnowie za rok 2009.
 15. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2009.
 16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie za 2009 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 17. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnowa za 2009 rok.
 18. Rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
 19. Zmiana Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2010 podjęcie uchwały.
 20. Zatwierdzenie zmian w Statucie Zespołu Przychodni Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
 21. Przejęcie pojazdu marki Opel Kadet na własność Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
 22. Przejęcie pojazdu marki Ford Sierra na własność Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
 23. Przejęcie pojazdu marki Mercedes E300 na własność Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
 24. Wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy ul. Jagodowej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
 25. Zmiana nazwy placu – podjęcie uchwały.
 26. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (na wniosek Zakładów Azotowych) – podjęcie uchwały.
 27. Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Tarnowie – podjęcie uchwały.
 28. Zmiana porozumienia z Powiatem Tarnowskim dotyczącego przyznawania nagrody Imienia Tadeusza Tertila – podjęcie uchwały.
 29. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
 30. Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
 31. Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
 32. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 33. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej.