Przyjęty porządek obrad XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie

Przyjęty porządek obrad XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 25 czerwca 2009 r.

1. Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wystąpienia okolicznościowe.
5. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tarnowa na lata 2008-2013 – podjęcie uchwały.
6. Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynku Rynek 22 w Tarnowie – podjęcie uchwały.
7. Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynku ul. Rogoyskiego 28 w Tarnowie- podjęcie uchwały.
8. Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budowie muru ogrodzenia Klasztoru OO. Bernardynów w Tarnowie – podjęcie uchwały.
9. Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane związane z remontem kaplicy Rodu XX Sanguszków na Starym Cmentarzu w Tarnowie – podjęcie uchwały.
10. Zmiana Uchwały Budżetowej na rok 2009 – podjęcie uchwały.
11. Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych – podjecie uchwały.
12. Określenie wysokości sumy do której Prezydent Miasta Tarnowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy – podjęcie uchwały.
13. Wyrażenie opinii do projektu obszaru Natura 2000 „Dolny Dunajec” – podjęcie uchwały.
14. Przystąpienie do sporządzenia zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w dzielnicach Zbylitowska Góra i Koszyce – podjęcie uchwały.
15. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie za komunalne usługi przewozowe transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej – podjęcie uchwały.
16. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dot. nieruchomości przy ul. Bitwy pod Studziankami 1 i 3) – podjęcie uchwały.
17. Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
18. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z powiatem tarnowskim – podjęcie uchwały.
19. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej – podjęcie uchwały.
20. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oraz zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa. – podjęcie uchwały.
21. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa oraz określenie granic ich obwodów – podjęcie uchwały.
22. Zmiana uchwały Nr XLV/840/2001 w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Tarnowa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży – podjęcie uchwały.
23. Informacja o przygotowaniach do realizacji Programu „Lato w mieście” – bezpieczne wakacje Tarnów 2009”.
24. Informacja nt. wdrożenia Elektronicznego Środowiska Przepływu Pracy w Urzędzie Miasta Tarnowa oraz funkcjonalności cyfrowego urzędu dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
25. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
26. Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
27. Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
28. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
29. Sprawy różne.
30. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

Debata nt. dalszego funkcjonowania placu targowego „Burek” odbyła się w godz.. 13.00 – 15.35.