Spis rolny – nabór rachmistrzów

Przypominamy, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. przeprowadzony zostanie powszechny spis rolny.  Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., przede wszystkim poprzez wypełnianie kwestionariuszy przez internet oraz za pośrednictwem kontaktu telefonicznego. Część rolników będzie objęta spisem bezpośrednim i odwiedzą ich rachmistrzowie terenowi.  Dla rolników, którzy nie posiadają dostępu do internetu, w Urzędzie Miasta Tarnowa przygotowane zostanie stanowisko komputerowe, z którego będą mogli bezpłatnie skorzystać aby wypełnić obowiązki spisowe.

Miasto jest zobowiązane do zorganizowania naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych. Naboru kandydatów dokonuje się w dniach 15 czerwca – 8 lipca 2020 r. spośród osób:- pełnoletnich;- zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa;- posiadających co najmniej średnie wykształcenie;- posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;- które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do Urzędu Miasta, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa powyżej.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego (Prezydenta Miasta Tarnowa). Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Szczegółowe informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej  spisrolny.gov.pl, a także w Wojewódzkim Biurze Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków, tel.: +48 12 42 02 050, e-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl.

Prosimy wszystkich rolników o przekazywanie informacji o spisie rolnym.