Statut Gminy Miasta Tarnowa - projekt uchwały

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa, złożony przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej – Więcej praw dla tarnowian.

 

 

Zgodnie z § 7 ust. 2 Uchwały Nr LXI/627/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, zamieszczamy projekt uchwały do wiadomości mieszkańców.

Kontakt do  Pełnomocnika Komitetu:  dr.ciesielczyk@gmail.com,  tel. 601 255 849