Znamy terminy kwalifikacji wojskowej

Ogłoszono terminy kwalifikacji wojskowej dla osób zameldowanych w Tarnowie. W tym roku prowadzona będzie między 20 marca a 24 kwietnia. Najliczniejsza grupa, która ma się stawić przed Powiatową Komisją Lekarską dla Miasta Tarnowa przy ul. Brodzińskiego 1, to mężczyźni urodzeni w 1998 roku – 569 osób.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej, a następnie wydanie książeczki wojskowej, czyli wojskowego dokumentu osobistego. Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1998 roku, a także ci z roczników 1993-1997, nieposiadający określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Obowiązek stawienia się przed komisją mają osoby urodzone w latach 1996-1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Kwalifikacją wojskową objęte są również kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, wskazane imiennie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie.

Przypomnijmy, że do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy musi przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych (przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej). Należy również przedłożyć dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, a także dołączyć aktualną fotografię (o wymiarach 3 x 4 cm).

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej wzywane są do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Nieotrzymanie pisma nie zwalnia jednak osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. Dotyczy to w szczególności osób, które nie dopełniły obowiązku meldunkowego.

W przypadku gdy osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej nie może się zgłosić w wyznaczonym terminie bądź mieszka tymczasowo poza Tarnowem (w tym za granicą kraju), powinna o tym fakcie poinformować Urząd Miasta Tarnowa.

 

Szczegółowych informacji w sprawie kwalifikacji wojskowej udziela pracownik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego UMT:

Ul. Nowa 4, pok. 302, III piętro

tel. +48 795-990-374; bezpieczenstwo@umt.tarnow.pl

 

Pełna treść obwieszczenia Wojewody Małopolskiego dostępna tutaj.

(ww)