„Aktywny samorząd” Moduł I w 2017 roku

Urząd Miasta Tarnowa informuje w 2017 r. będzie po raz kolejny realizowany Moduł I programu „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków PFRON. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających jego uczestników w życiu społecznym, zawodowym.

ŚRODKI FINANSOWE STANOWIĄCE UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY NIE MOGĄ POCHODZIĆ ZE ŚRODKÓW PFRON.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową obejmuje w 2017 r. następujące formy wsparcia:

I. OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ:

1) obszar A zadanie 1 – POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

Najważniejsze informacje:

oprzyrządowanie do samochodu – dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego;

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby będące właścicielem lub współwłaścicielem samochodu (dowód rejestracyjny do wzglądu). W przypadku osób niepełnoletnich lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych (mających ustanowionego opiekuna), właścicielem lub współwłaścicielem samochodu jest występujący z wnioskiem opiekun.

Dokumenty do pobrania:

 

2) obszar A zadanie 2: POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY KATEGORII B

Najważniejsze informacje:

 

Dofinansowanie do kosztów związanych z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające. W przypadku odbywania kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy także inne koszty z tym związane – np. zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd w okresie trwania kursu)

Dokumenty do pobrania:

 

 

II. OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

1) Obszar B zadanie 1 – POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

Najważniejsze informacje:

sprzęt elektroniczny – komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta;

urządzenia brajlowskie –  elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku;

Dokumenty do pobrania:

 

2) Obszar B Zadanie 2 – DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI NABYTEGO W RAMACH PROGRAMU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I OPROGRAMOWANIA

W pomocy w tym zadaniu mogą skorzystać beneficjenci pomocy w ramach obszaru B zadanie 1 w 2017 r. oraz latach poprzednich.

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie w ramach Obszaru B zad. 1 oraz 2 składa jeden wniosek.

 

III. OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

1) Obszar C Zadanie 2 – POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Najważniejsze informacje:

Przez utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego należy rozumieć zakup dodatkowego wyposażenia, części zamiennych i akumulatorów i/lub jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji. Pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Dokumenty do pobrania:

 

2) Obszar C Zadanie 3 – POMOC W ZAKUPIE PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE TJ. PROTEZY CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI

Najważniejsze informacje:

 Przez protezę kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne należy rozumieć protezę/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez.

Protezy kończyny górnej:

- poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,

- poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;

Protezy kończyny dolnej:

- poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową,

- poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w

Przez eksperta PFRON należy przez to rozumieć specjalistę wojewódzkiego z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii albo innego specjalistę w tych dziedzinach, wskazanego przez jednego z wymienionych specjalistów, który prowadzi na terenie danego województwa długotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach kończyn; wyboru ekspertów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; ekspertem nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem protezowni (zakładu ortopedycznego); ekspertom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługuje wynagrodzenie za wydanie opinii do wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:

a) stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy,

b) rokowań co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

oraz o ile dotyczy:

c) celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu

Przyznanie dofinansowania w ramach zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne wymaga każdorazowo wydania pozytywnej opinii eksperta PFRON potwierdzającą stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w tym zadaniu.

Dokumenty do pobrania:

 

3) Obszar C Zadanie 4 –POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ PROTEZY KOŃCZYNY (CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI)

Najważniejsze informacje:

Przez koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny należy rozumieć koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej protez/y kończyny górnej i/lub dolnej, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (patrz obszar C, zadanie 3).

Dokumenty do pobrania:

 

III. Obszar D - POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ

Najważniejsze informacje:

Obszar D.docx (18 kB)

 

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby aktywne zawodowo* lub zatrudnione**.

aktywność zawodowa:

a) zatrudnienie** lub

b) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub

c) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu

 

** przez zatrudnienie należy rozumieć:

a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277),

d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829),

e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),

f) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.)

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia;

Przez osobę zależną należy rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Dokumenty do pobrania:

 

W programie „Aktywny samorząd” nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy, którzy:

  1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
  2. w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały środki na ten sam cel z PFRON, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy; warunek dotyczy Obszaru A zadanie nr 2, Obszaru B i Obszaru C – Zadanie nr 3 – (przykład: osoba, która otrzymała dofinansowanie do sprzętu elektronicznego w 2013 r. może w 2017 r. ubiegać się ponownie o dofinansowanie do sprzętu elektronicznego. Natomiast osoba, która w 2014 r. uzyskała dofinansowanie do sprzętu elektronicznego, w 2017 r. nie może ponownie ubiegać się o dofinansowanie do sprzętu elektronicznego – nie upłynęły 3 lata od uzyskania poprzedniego dofinansowania).
  3. przed zakończeniem okresu gwarancji – warunek dotyczy Obszaru C – Zadania nr 2 i 4.

Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją i/lub w okresie objętym refundacją kosztów.

Wszelkie informacje dotyczące wprowadzanych zmian zamieszczane będą na stronie internetowej http://tarnowpl.umt.tarnow.pl / „Polityka społeczna i zdrowie” / „Niepełnosprawni”/ „Aktywny samorząd” oraz na stronie PFRON: www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje nt. programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3, pokój nr 313 (III piętro - budynek z windą), w godzinach od 7.30 do 15.30, pod nr tel. 14/688-25-30, 14/688-28-33.

Wnioski o dofinansowanie, wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3, pokój nr 313 w godzinach od 7.30 do 15.30 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r.

ZŁOŻENIE WNIOSKU NIE GWARANTUJE UZYSKANIA DOFINANSOWANIA