„Aktywny samorząd” Moduł I w 2020 roku

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że w 2020 r. po raz kolejny będzie realizowany Moduł I programu „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków PFRON. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających jego uczestników w życiu społecznym i zawodowym.

ŚRODKI FINANSOWE STANOWIĄCE UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY MOGĄ POCHODZIĆ Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ, JEDNAK NIE MOGĄ POCHODZIĆ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową obejmuje w 2020 r. następujące formy wsparcia:

I. OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ:

1) obszar A zadanie 1 – POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
 

oprzyrządowanie do samochodu – dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby będące właścicielem lub współwłaścicielem samochodu (dowód rejestracyjny do wglądu). W przypadku osób niepełnoletnich lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych (mających ustanowionego opiekuna), właścicielem lub współwłaścicielem samochodu jest występujący z wnioskiem opiekun. W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy, itp.).

Dokumenty do pobrania:

 

2) obszar A zadanie 2: POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY, Z WYŁĄCZENIEM KATEGORII: A, A1, A2 i AM adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Dofinansowanie do kosztów związanych z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające. W przypadku odbywania kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy także inne koszty z tym związane – np. zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd w okresie trwania kursu)

 

3) obszar A zadanie 3: POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY, Z WYŁĄCZENIEM KATEGORII: A, A1, A2 i AM adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego

Dokumenty do pobrania:

 

1) obszar A zadanie 4 – POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

dysfunkcja narządu słuchu – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę

Dokumenty do pobrania:

 

II. OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

1) obszar B zadanie 1 – POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawność (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

dysfunkcja narządu wzroku – należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:

- gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni,

- osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia – gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,

przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w lit. a i lit. b, są traktowane jak osoby niewidome

 

dysfunkcja obu kończyn górnych – należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe)

sprzęt elektroniczny – komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta

urządzenia brajlowskie – elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku

Dokumenty do pobrania:

 

2) obszar B zadanie 2 – DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI NABYTEGO W RAMACH PROGRAMU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I OPROGRAMOWANIA

W pomocy w tym zadaniu mogą skorzystać beneficjenci pomocy w ramach obszaru B zadanie 1, 3 i 4 w 2020 r. oraz w latach poprzednich.

Dokumenty do pobrania:

 

3) obszar B zadanie 3 - POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,z dysfunkcją narządu wzroku

dysfunkcja narządu wzroku – należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 (lub 0,1) i/lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę

 

4) obszar B zadanie 4 - POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym albo umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu za pomocą mowy

sprzęt elektroniczny lub jego element lub oprogramowanie – należy przez to rozumieć elektroniczne sprzęty i urządzenia lub ich elementy, a także dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków dysfunkcji narządu słuchu, w tym  przede wszystkim sprzęty i urządzenia mobilne (np. laptop, tablet, smartfon); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne potrzeby związane  z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta, w tym potrzeba komunikowania się

dysfunkcja narządu słuchu – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę

 

5) obszar B zadanie 5 - POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego  – należy przez to rozumieć koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach realizacji programu, w tym koszt zakupu dodatkowych elementów, służących rozbudowie posiadanego sprzętu lub dodatkowego wyposażenia lub oprogramowania (w celu osiągnięcia minimalnych wymogów technicznych lub dokonania koniecznych aktualizacji, niezbędnych do zachowania funkcjonalności sprzętu lub oprogramowania), a także koszt niezbędnych napraw, przeglądów czy konserwacji

Dokumenty do pobrania:

 

III. OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

1) obszar C zadanie 1 – POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; oceniając zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy brać pod uwagę, czy:

a) korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),

b) korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,

c) istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym (np. utraty przytomności, epilepsja),

d) zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej;

Dokumenty do pobrania:

 

2) obszar C zadanie 2 – POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Przez utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego należy rozumieć zakup dodatkowego wyposażenia, części zamiennych i akumulatorów i/lub jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji. Pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Dokumenty do pobrania:

 

3) obszar C zadanie 3 – POMOC W ZAKUPIE PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE TJ. PROTEZY CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI

Przez protezę kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne należy rozumieć protezę/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez.

Protezy kończyny górnej:

- poziom III – proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,

- poziom IV – proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne – tzw. Hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;

Protezy kończyny dolnej:

- poziom III – poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową,

- poziom IV – grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów,

Przez eksperta PFRON należy przez to rozumieć specjalistę wojewódzkiego z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii albo innego specjalistę w tych dziedzinach, wskazanego przez jednego z wymienionych specjalistów, który prowadzi na terenie danego województwa długotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach kończyn; wyboru ekspertów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; ekspertem nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem protezowni (zakładu ortopedycznego); ekspertom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługuje wynagrodzenie za wydanie opinii do wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:

a) stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy,

b) rokowań co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

oraz o ile dotyczy:

c) celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu.

Przyznanie dofinansowania w ramach zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne wymaga każdorazowo wydania pozytywnej opinii eksperta PFRON potwierdzającą stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w tym zadaniu.

Dokumenty do pobrania:

 

4) obszar C zadanie 4 – POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ PROTEZY KOŃCZYNY (CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI)

Przez koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny należy rozumieć koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej protez/y kończyny górnej i/lub dolnej, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (patrz obszar C, zadanie 3).

Dokumenty do pobrania:

 

5) obszar C zadanie nr 5 – POMOC W ZAKUPIE SKUTERA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM LUB OPRZYRZĄDOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO WÓZKA RĘCZNEGO, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

dysfunkcja narządu ruchu powodującej problemy w samodzielnym przemieszczaniu się – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się na zewnątrz; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie kończyn dolnych; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty, który oceniając zasadność wyposażenia osoby niepełnosprawnej w przedmiot dofinansowania potwierdzi, iż:

a) osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnego poruszania się i przemieszczania się,
b) korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn, nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z przedmiotu dofinansowania,
c) korzystanie z przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
d) zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych osoby ubiegającej się o pomoc, stanowią poważne utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej,

Dokumenty do pobrania:

 

III. obszar D - POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby aktywne zawodowo* lub zatrudnione**.

aktywność zawodowa:

a) zatrudnienie** lub

b) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub

c) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres aktywności.

** przez zatrudnienie należy rozumieć:

  1. stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
  2. stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
  3. działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, z późn. zm.),
  4. działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.),
  5. zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),
  6. w przypadku modułu I - staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.),

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czy m czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia;

Przez osobę zależną należy rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Dokumenty do pobrania:

 

W programie „Aktywny samorząd” nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy, którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

- Obszar A i Obszar C – Zadania 1 i 3 oraz 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

- Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 - ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

- Obszar B – Zadania 1-4 - ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją i/lub w okresie objętym refundacją kosztów.

Wszelkie informacje dotyczące wprowadzanych zmian zamieszczane będą na stronie internetowej http://www.tarnow.pl/ / „Dla mieszkańców” / „Pomoc osobom niepełnosprawnym”/ „Aktualności” oraz na stronie PFRON: www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje nt. programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3, pokój nr 313 (III piętro - budynek z windą), w godzinach od 7.30 do 15.30, pod nr tel. 14/688-25-30, 14/688-28-33.

Wnioski o dofinansowanie, wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3, pokój nr 313 w godzinach od 7.30 do 15.30 lub w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON https://sow.pfron.org.pl/ w terminie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

ZŁOŻENIE WNIOSKU NIE GWARANTUJE UZYSKANIA DOFINANSOWANIA