Miasto uruchamia dotacje do retencji

Tarnów rozpoczyna dofinansowanie do zbiorników służących do gromadzenia wody roztopowej oraz deszczówki. Program skierowany jest do osób będących właścicielami nieruchomości, na których nie prowadzi się działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane będą od czwartku, 27 sierpnia.

W wyniku dofinansowania można będzie otrzymać zwrot w wysokości do 60 procent poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku budowy podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe, dotacja wynosić może 2 tysiące złotych, jeżeli pojemność zbiornika jest mniejsza niż 5000 litrów oraz 4 tysiące złotych dla większych zbiorników. Przy wykonywaniu naziemnego zbiornika zamkniętego, maksymalna dopłata sięgać może natomiast 500 zł dla zbiorników o pojemności od 300 do 1000 litrów lub 1000 złotych dla pozostałych zbiorników. Maksymalna kwota dotacji wynosi 4000 złotych, przy czym nie udziela się dotacji na więcej niż jedną inwestycję na tej samej nieruchomości.

W tym roku Tarnów przeznaczy na dofinansowanie do zbiorników małej retencji 200 tysięcy złotych. Program ma być kontynuowany w latach przyszłych z większą kwotą środków przeznaczonych na jego realizację.

Wnioski o dotację będą przyjmowane od najbliższego czwartku, 27 sierpnia. Można je składać do skrzynki podawczej w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 lub wysyłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Tarnowa. Do wniosku należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, beneficjent musi podpisać umowę dotacji. Powinien także sprawdzić, czy inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu dofinansowania - wraz z formularzami wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji – określone zostały w uchwale Rady Miejskiej w Tarnowie i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod numerem 5195/20.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski