POŻYCZKI na działania z zakresu rewitalizacji

Zachęcamy wszystkich interesariuszy procesu tarnowskiej rewitalizacji, a szczególnie tych, którzy wpisali już swój projekt do Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Tarnowa, 
do zainteresowania się konkurencyjnymi pożyczkami na rewitalizację (w ofercie także pożyczki dot. efektywności energetycznej), o wyjątkowo niskim, korzystniejszym niż rynkowym oprocentowaniu, przyznawanymi przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A) w Krakowie, do co najmniej połowy 2020 roku.

Przypominamy, że pożyczka wypłacana w ramach Osi Priorytetowej 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 11.3.Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski) może wynieść od 300 tys. zł do 15 mln zł. 
Celem pożyczki jest wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego, wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), przyczyniając się tym samym do rozwiązania problemów społecznych zdiagnozowanym w GPR.
Maksymalny okres spłaty pożyczki to 20 lat licząc od daty jej uruchomienia.
 

Szczegółowe informacje dot. ww. pożyczek z zakresu rewitalizacji, znajdziecie Państwo 
na stronie MARR S.A. https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczka-na-rewitalizacje