O projekcie Tarnów – Nowe Spojrzenie - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

O projekcie Tarnów – Nowe Spojrzenie

Miasto rozwijające swoje atuty, przygotowane do działania, z mieszkańcami świadomymi jego potencjału i możliwości - to cele jakie chcemy osiągnąć podczas realizacji projektu. Współtworzenie i współpraca są drogą do tego, by pracować nad dobrym do zamieszkania miastem. Czy wiele trzeba zmienić, czy mamy potencjał i wartości, jak likwidować bariery - o tym będziemy rozmawiać w dialogu społecznym. Efekty naszej pracy będą wpływać na Tarnów jako miejsce: atrakcyjne i wygodne do życia, z wewnątrzmiejską dyskusją i dbałością o tradycję oraz przyszłość, zaangażowaniem mieszkańców, bezpieczną przestrzenią i dobrym rynkiem pracy.

Wartość projektu: 15 328 498,86 PLN

Dofinansowanie: 15 328 498,86 PLN (3 371 346,00 EUR) – w tym w 85% stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz 15% środki budżetu państwa

logo funduszy

Cel nadrzędny projektu: Otwarcie miasta na  lokalne impulsy rozwojowe

Główne kierunki działań:

 • wzmacnianie wewnątrzmiejskiego dialogu
 • zwiększanie różnorodności oferty edukacji wyższej oraz nowoczesnych form przekazu wiedzy
 • zwiększanie stopnia przedsiębiorczości mieszkańców Tarnowa, szczególnie osób młodych
 • wytworzenie silnego „poczucia lokalności” przy wyborach konsumenckich mieszkańców
 • podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej
 • większe zróżnicowanie oferty miejskiej w zakresie czasu wolnego

Projekt „Tarnów „Nowe Spojrzenie” realizowany jest przez Gminę Miasta Tarnowa wraz z partnerami:

 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Fundacja „Auxilium”
 • Fundacja „Edumocni”,
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie
 • Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
 • Polskie Forum Klimatyczne
 • Stowarzyszenie „Made in Tarnów”
 • Stowarzyszenie Restauracji w Tarnowie

Projekt „Tarnów „Nowe Spojrzenie” przewiduje działania związane z ogólnie rozumianym rozwojem miasta, jak również z rozwojem kompetencji instytucjonalnych samorządu i obejmuje  55 przedsięwzięć (w tym 16 realizowanych przez partnerów). Poniżej zaprezentowano działania i przedsięwzięcia w każdym z celów bezpośrednich.

ROZWÓJ LOKALNY

Cel:  Prowadzenie skutecznego wewnętrznego dialogu w Tarnowie

Działanie 1.1.1 Opracowanie skutecznych mechanizmów dialogu i współdecydowania:

 1. Cykl seminariów „Porozmawiajmy o Tarnowie”
 2. Rewitalizacja społeczna Tarnowa – Nowa Solidarność międzypokoleniowa

Działanie 1.1.2 Promocja i aktywizacja lokalnych liderów społecznych i autorytetów:

 1. Laboratorium Prężności Społecznej Miasta
 2. Konfrontacje Plakatu Studenckiego – wystawa i konkurs

Działanie 1.1.3 Wdrożenie mechanizmów współpracy w obszarze samorząd-biznes-nauka:

 1. TARNÓW 365 - część nieinwestycyjna

Działanie 1.1.3 Wdrożenie mechanizmów współpracy w obszarze samorząd-biznes-nauka (INWESTYCYJNE):

 1. Tarnowskie Centrum Dialogu - część inwestycyjna
 2.  TARNÓW 365 - część inwestycyjna

Cel:   Podniesienie atrakcyjności miasta jako miejsca do zamieszkania

Działanie 2.1.1 Rozwój oferty edukacji na poziomie wyższym:

 1. Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie - nieinwestycyjna

Działanie 2.1.1 Rozwój oferty edukacji na poziomie wyższym (INWESTYCYJNE):

 1. Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie – inwestycyjna

Działanie 2.1.2 Popularyzacja pozaszkolnych form przekazu i promocji wiedzy:

 1. Wdrożenie modelu edukacji zindywidualizowanej i spersonalizowanej (tutoringu i mentoringu) do praktyki dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
 2. Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu
 3. Studenckie Warsztaty Urbanistyczne na tarnowskiej starówce
 4. Odkryj STEM w Pasażu

Działanie 2.1.2 Popularyzacja pozaszkolnych form przekazu i promocji wiedzy (INWESTYCYJNE):

 1. Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu- część inwestycyjna

Działanie 2.3.1 Rozwój oferty czasu wolnego skierowanej w szczególności do rodzin i osób młodych:

 1. TarNOC
 2. Godziny dla rodziny – część nieinwestycyjna
 3. WROTA KULTURY- poprawa estetyki instytucji kultury, warsztaty cykliczne i imprezy okazjonalne
 4. Rozgrywki Międzyszkolne w ramach Tarnowskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży
 5. Tradycja i nowoczesność – nowe funkcje w starych murach część nieinwestycyjna
 6. E-czytelnik
 7. Tarnowskie Kino Plenerowe
 8. Biblioteka COOL(tura) - część nieinwestycyjna
 9. Tarnów. 1000 lat nowoczesności

Działanie 2.3.1 Rozwój oferty czasu wolnego skierowanej w szczególności do rodzin i osób młodych (INWESTYCYJNE):

 1. Tradycja i nowoczesność – nowe funkcje w starych murach – nowa oferta skierowana do rodzin i ludzi młodych w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Część inwestycyjna
 2. Sport narzędziem rehabilitacji

Działanie 2.3.2 Tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych przestrzeni miejskich:

 1. Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerfy w Tarnowie - dokumentacja
 2. Szlak wodnych murali
 3. MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI - część nieinwestycyjna

Działanie 2.3.2 Tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych przestrzeni miejskich (INWESTYCYJNE):

 1. MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI - część inwestycyjna
 2. Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerf w Tarnowie - realizacja
 3. Schładzamy Tarnów - modernizacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa

Działanie 2.3.3 Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa ważnych dla mieszkańców obszarów miasta:

 1. Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu - część nieinwestycyjna

Działanie 2.3.3 Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa ważnych dla mieszkańców obszarów miasta (INWESTYCYJNE):

 1. Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu - część inwestycyjna

Działanie 2.4.1 Popularyzacja zachowań i idei pro-ekologicznych

 1. Ogrody permakultury - zdrowa żywność od podstawówki
 2. Ekologicznie aktywni -promocja zachowań ekologicznych
 3. Tarnów bez azbestu
 4. Drzewa, ptaki i ludzie

Cel:   Zwiększenie zróżnicowania i atrakcyjności lokalnego rynku pracy

Działanie 3.1.1 Kształtowanie postaw pro-przedsiębiorczych, w szczególności wśród osób młodych:

 1. CZAS na biznes
 2. START-up w Tarnowie

Działanie 3.2.1 Wspieranie inicjatyw zwiększających dostępność lokalnej oferty gospodarczej i jej promocję wśród mieszkańców:

 1. ULICA ŻYDOWSKA
 2. jemywtarnowie.pl
 3. Targi Śniadaniowe
 4. Lokalny Smak

Działanie 3.3.1 Komercjalizacja potencjału turystycznego miasta i regionu:

 1. Tarnowska Karta Turysty
 2. Promocja i reklama atrakcji turystycznych Tarnowa poprzez targi i imprezy turystyczne w kraju i za granicą

Działanie 3.3.2 Rozwój przyjaznych rodzinie inicjatyw wspierających aktywność na rynku pracy:

 1. OD JUNIORA DO SENIORA

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY

Cel:   Wzrost zaangażowania mieszkańców i poziomu współdecydowania

Działanie 1.1.1 Budowanie zaufania obywateli do instytucji publicznych na poziomie samorządu

 1. Tarnowskie Centrum Dialogu - część nieinwestycyjna
 2. e-partycypacja

Cel:   Podniesienie standardów i rozszerzenie miejskich usług publicznych

Działanie 2.1.1 Usprawnienie i podniesienie standardu działania tarnowskiego samorządu

 1. MY! - dostępni - aktywni - potrzebni
 2. Centrum Usług Społecznych - część nieinwestycyjna
 3. „Apetyt na współpracę”

Cel: Rozwój zdolności i kompetencji administracji samorządowej Tarnowa

Działanie 3.1.1 Budowa zdolności instytucjonalnej i rozwój kompetencji tarnowskiej administracji samorządowej:

 1. Wykwalifikowana, kompetentna kadra drogą do rozwoju miasta
 2. Sprawne zarządzanie operacyjne
 3. Promocja Projektu
 4. Zarządzanie Projektem

Główną aspiracją wynikającą z realizacji projektu jest odblokowanie i wzmacnianie lokalnych potencjałów miasta oraz włączenie i zaangażowanie mieszkańców w procesy rozwojowe miasta.

Szczególnie istotnym efektem projektu będzie uruchomienie skutecznego dialogu wewnątrzmiejskiego. W miejsce obecnej hierarchicznej relacji „klient – władza lokalna” uruchomiona zostanie pożądana i partnerska relacja typu „mieszkaniec – moje miasto(wspólnota)” co powinno wzmocnić identyfikację mieszkańców z miastem i pobudzić lokalną aktywności obywatelską.

Aby to osiągnąć, w projekcie zwarto działania mające na celu zwiększenie stopnia aktywności lokalnych środowisk społecznych i wspólne zaangażowanie wszystkich partnerów w kreowanie silnej marki Tarnowa. Wdrożone zostaną także mechanizmy współpracy pomiędzy lokalnym biznesem a światem nauki oraz samorządem.

Oczekiwanym rezultatem projektu będzie także  podniesienie atrakcyjności miasta jako miejsca do zamieszkania..

W projekcie zaproponowane zostały m.in. działania zmierzające do zwiększenia różnorodności oferty edukacji wyższej oraz nowoczesnych form przekazu wiedzy. Istotną kwestią jest także dbałość o otoczenie.

Atrakcyjna przestrzeń publiczna i szeroka paleta usług publicznych powinny w stanowić zachętę do nie tylko do odwiedzania, ale także do zamieszkania w mieście, tym samym przeciwdziałając trendowi malejącej liczby mieszkańców. Oferta ta będzie dostosowana do potrzeb współczesnego konsumenta i powinna wzmacniać postrzeganie Tarnowa jako miasta nowoczesnego.

Jakość życia w mieście w dużej mierze zależy również od zapewnienia ciekawej oferty czasu wolnego. W Tarnowie jest ona niestety mało atrakcyjna dla współczesnego odbiorcy, brak jest nowoczesnych przestrzeni publicznych. Zwłaszcza centrum miasta nie posiada silnej propozycji skierowanej „do rodzin”, dlatego też stanowi ona obszar szczególnej koncentracji działań w projekcie.

Oczekiwanym efektem jest również zwiększenie stopnia przedsiębiorczości samych mieszkańców Tarnowa, szczególnie osób młodych. Działania te w przyszłości powinny przekładać się na większe zróżnicowanie lokalnego rynku pracy, a tym samym przyciągać.

Równie ważnym rezultatem działań podnoszących atrakcyjność ofert tarnowskiego rynku pracy, jest wytworzenie silnego „poczucia lokalności” przy wyborach konsumenckich mieszkańców miasta. Projekt stawia sobie na celu stworzenie mechanizmów promocji oferty lokalnych firm wśród mieszkańców – zarówno konsumentów, jak i ewentualnych przyszłych pracowników oraz o opracowanie mechanizmów współpracy lokalnych firm.

Szerokie zaangażowanie różnych podmiotów lokalnych w prowadzone w Projekcie aktywności, tworzy fundament pod przyszłe działania prorozwojowe, oparte na wewnętrznych potencjałach miasta. Stwarza to nie tylko możliwość równoczesnego zaangażowania środków publicznych i prywatnych w realizowane przedsięwzięcie, ale przede wszystkim czerpiąc z różnego „know how” partnerów, zwiększa efektywność prowadzonych działań i dostarcza „produkt”, w wysokim stopniu dopasowany do realnych na potrzeby różnych odbiorców społecznych w mieście.

Doświadczenia partnerstwa zainicjowane na bazie niniejszego projektu to także podstawy pod realizację dalszych wspólnych przedsięwzięć realizowanych także przy udziale środków zewnętrznych.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski