SAG "Piaskówka-Komunalna" - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Strefa Aktywności Gospodarczej "Piaskówka-Komunalna" w Tarnowie

Strefa Aktywności Gospodarczej "Piaskówka-Komunalna" w Tarnowie

 

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka-Komunalna” w Tarnowie

 

Projekt  nr: RPMP.03.01.02-12-0585/16
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
3. Oś priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska,
Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej,
Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej - SPR.

 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału gospodarczego Tarnowa poprzez stworzenie nowych terenów inwestycyjnych.

Wartość projektu: 14 788 764,42

Dofinansowanie projektu z UE: 7 404 516,75 zł

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury drogowej oraz sieciowej na potrzeby funkcjonowania Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna". Łączna powierzchnia inwestycyjna SAG to 16,5 ha.

 

Powierzchnia całkowita SAG "Komunalna"– 12,91 ha, w tym działki inwestycyjne 12,13 ha

 

Powierzchnia całkowita SAG "Piaskówka"– 5,82 ha, w tym działki inwestycyjne 4,48 ha

 

Wyposażenie SAG to w obu przypadkach układ drogowy z jego włączeniem do dróg miejskich. Drogi wyposażone w chodniki, odwodnienie do zbiorników retencyjnych, zjazdy do działek inwestycyjnych i oświetlenie. SAGi wyposażone są w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz kanały technologiczne dla lokalizacji przewodów zasilających w energię elektryczną, gaz i teletechnikę. Tereny zostały wykarczowane (zieleń średnia i wysoka) oraz przeprowadzone zostały prace niwelacyjne terenu.

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie infrastruktury, która będzie wykorzystywana do obsługi SAG:

SAG "Piaskówka":

 • ulica wewnątrz strefy – 656 mb
 • ciągi piesze – 790 mb
 • drogi rowerowe – 720 mb
 • skrzyżowanie trójwlotowe
 • 2 place manewrowe 20mx20m
 • sieć wodociągowa o długości ok.600 m
 • sieć kanalizacyjna o długości ok.600 m
 • sieć oświetlenia ulicznego o długości ok.650 m
 • kanał technologiczny o długości ok.650 m
 • sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 600 m i 2 zbiorniki retencyjne
 • przebudowa istniejącej infrastruktury sieciowej

 

SAG "Komunalna":

 • droga o długości 0,31 km
 • ciąg pieszo-rowerowy o długości 0,28 km
 • 8 zjazdów publicznych z przepustami
 • plac manewrowy 20m x 20m
 • kablowa sieć oświetlenia drogowego LED
 • sieć wodociągowa o długości ok. 250 m
 • sieć kanalizacyjna o długości ok. 250 m
 • kanał technologiczny o długości ok. 350 m
 • sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 330 m ze zbiornikiem retencyjnym
 • przebudowa istniejącej infrastruktury sieciowej

 

Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału gospodarczego Tarnowa poprzez stworzenie nowych terenów inwestycyjnych.

Celem bezpośrednim jest utworzenie do 2024 r. co najmniej 30 nowych miejsc pracy w minimum 6 przedsiębiorstwach, lokujących się na stworzonych w ramach projektu terenach inwestycyjnych.

Długofalowe oddziaływanie projektu można podzielić na dwie grupy:
1. Bezpośrednie - w obszarze oddziaływania inwestycji (Miasto Tarnów), który w wyniku powstania SAG:- zwiększy swoją atrakcyjność inwestycyjną;- stworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości;- doprowadzi do wygenerowania nowych miejsc pracy, co w konsekwencji:- doprowadzi do zmniejszenia bezrobocia;- zwiększy podaż atrakcyjnych miejsc pracy;- zwiększy wpływy z tytułu podatków lokalnych;- podniesie zasobność społeczną;- doprowadzi do powstania nowych firm, lub też zwiększenia zasobności już istniejących;- doprowadzi do podniesienia potencjału gospodarczego i społecznego Tarnowa i jego mieszkańców;- poprawi ład przestrzenny i będzie kreatorem nowych rozwiązań urbanistycznych.
2. Pośrednie, które wpływają na gospodarkę regionu i kraju poprzez:- zwiększenie wpływów fiskalnych;- obniżenie zapotrzebowania na opiekę społeczną;- zwiększenie zapotrzebowania na bankowe środki inwestycyjne lub konsumpcyjne.

 

Planowane efekty

Efektem realizacji projektu będą dwa nowe, w pełni uzbrojone, obszary dla działalności gospodarczej w Tarnowie, o łącznej powierzchni około 19 ha. Tereny te będą atrakcyjne dla inwestorów również ze względu na skomunikowanie z autostradą A4.

 

Lokalizacja Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka-Komunalna":

 

http://bit.ly/piaskowka_komunalna

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza2, 33-100 Tarnów, NIP 873-10-11-086
e-mail: inwestor@umt.tarnow.pl, tel.: 14 68 82 820


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski