Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych

Do poniedziałku, 7 września, w tarnowskich szkołach ponadpodstawowych składać można wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

Podręczniki

Pomoc przewidziana w „Rządowym programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” jest jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych oraz podnoszenia jakości kształcenia osób niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

W rozpoczynającym się za dwa tygodnie roku szkolnym 2020/21, programem objęci będą uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród powyższych) mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Co ważne, pomoc, która w zależności od typu szkoły wynosić będzie 225 zł, 390 zł lub 445 zł, udzielana będzie bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie. Przyznawana będzie ona na wniosek opiekuna (rodzica, rodzica zastępczego, prawnego opiekuna, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem) ucznia niepełnosprawnego, samego pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekuna. Wniosek składa się w szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał w najbliższym roku szkolnym, niepełnosprawny uczeń. Dołączyć do niego należy kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Formularz wniosku dostępny jest poniżej. Można go również pobrać w szkole.

Koszty zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, zwracane będą po przedłożeniu stosownych dowodów zakupu. W przypadku szkół publicznych zwracał będzie je dyrektor szkoły, w przypadku szkół niepublicznych – Urząd Miasta Tarnowa.

Szczegóły dotyczące programu pomocy dla uczniów niepełnosprawnych dostępne są pod adresem: http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/uczen/rzadowy_program_pomocy_uczniom_niepelnosprawnym_20202021

(sm)