Dodatkowy nabór do miejskiego programu „Mieszkanie za remont”

Ruszył dodatkowy nabór do miejskiego programu „Mieszkanie za remont", który potrwa do 15 września 2021 r. Wnioski można składać na lokal przy ul. Cegielnianej 7/21 w Tarnowie. Uczestniczące w nim osoby, w zamian za remont mieszkania należącego do miasta, będą mogły uzyskać umowę najmu na czas nieoznaczony. 

Tarnów z lotu ptaka

Osoby zainteresowane tym rodzajem wynajmu muszą spełnić określone warunki: mieszkać w Tarnowie, zmieścić się we wskazanym kryterium dochodowym oraz złożyć wypełniony wniosek o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji i oświadczeniem o ich stanie majątkowym.

Osoba ubiegająca się o wynajem jest także zobowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości (w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim, nowosądeckim, brzeskim, proszowickim, kazimierskim, mieleckim, jasielskim oraz dębickim).

Program nie obejmie osób mających zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu - w tym lokalu lub tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta – lub dostały wyrok eksmisyjny.

Z wynajmu mogą skorzystać zarówno osoby mające już uprawnienie do wynajmu lokalu z zasobów miasta i oczekujące na ofertę wynajmu, jak również te, które nie zwracały się jeszcze do magistratu o pomoc w tej sprawie. Najemca wykonuje remont na własny koszt, bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów, jednakże korzysta ze zwolnienia z wpłaty kaucji mieszkaniowej i czynszu w okresie wykonywania remontu.  Lokal przeznaczony do remontu można wcześniej obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym.

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie uzyskać można w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, telefonicznie: 14 68 82 794, 14 68 82 716, 14 68 82 715. Druki oraz wykaz mieszkania do remontu można będzie pobrać ze strony internetowej miasta www.tarnow.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „ Mieszkalnictwo” i na parterze budynku przy ul. Nowa 4.  

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami o wynajem lokalu przeznaczonego przez przyszłego najemcę do remontu przyjmowane będą przez miesiąc od daty wywieszenia wykazu mieszkań. 

Zasady programu oraz wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są TUTAJ.