Najem lokalu przeznaczonego do remontu

Najem lokalu przeznaczonego do remontu

INFORMACJA  DLA  OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU PRZEZNACZONEGO DO REMONTU

Wnioski o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu  przez przyszłego najemcę przyjmowane są w okresie jednego miesiąca od daty wywieszenia wykazu lokali do remontu, który będzie podawany do publicznej wiadomości raz na 6 miesięcy na tablicy ogłoszeń  w  Urzędzie Miasta Tarnowa, w Miejskim Zarządzie Budynków Sp. z o.o. w   Tarnowie oraz zamieszczany na stronie internetowej Miasta.

Osoby ubiegające się o wynajem lokalu przeznaczonego  do remontu muszą złożyć wypełniony wniosek o wynajem lokalu  wraz z zaświadczeniami o dochodach oraz aktualnym zaświadczeniem  o stanie majątkowym.

O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu mogą ubiegać się osoby, spełniające łącznie następujące warunki:

 1. zamieszkują na terenie Miasta Tarnowa,
 2. są członkami gospodarstw domowych, w których średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego, w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wynajem, mieści się w przedziale 100% - 300 % (tj. 1100 zł – 3300 zł) najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym i 50% do 250%  (tj. 550 zł – 2750 zł) w gospodarstwie wieloosobowym,
 3. nie są właścicielami ani współwłaścicielami budynku lub lokalu, nie przysługuje im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu oraz nie są najemcami lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Miasta.

Uprawnienie do wynajmu lokalu przeznaczonego do remontu nie przysługuje osobom, które:

 1. podały nieprawdziwe dane we wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego,
 2. pozostają w związku małżeńskim, a ubiegają się o lokal  z mieszkaniowego zasobu Miasta oddzielnie - bez małżonka,
 3. zamieszkują w lokalu, w którym występuje zadłużenie,
 4. zobowiązane są do opuszczenia lokalu na skutek wyroku eksmisyjnego,
 5. opuściły lokal w związku z wyrokiem eksmisyjnym i od daty opuszczenia lokalu nie minął jeszcze rok.

Osoby ubiegające się o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu  we wniosku mogą wskazać nie więcej niż dwa adresy lokali mieszkalnych  z wykazu.

Powierzchnia lokalu wskazanego we wniosku nie może przekraczać kryterium powierzchniowego określonego w art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, uprawniającego do otrzymania przez przyszłego najemcę dodatku mieszkaniowego. Osoba samotna może starać się o mieszkanie liczące maksymalnie 45,5m2, rodzina dwuosobowa 52,00 m2, rodzina trzyosobowa 58,50 m2, czteroosobowa 71,50 m2, pięcioosobowa  84,50 m2.     

Zarządcą lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa jest Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Waryńskiego 9, z którym zawarta zostanie umowa o wykonanie remontu lokalu, a następnie umowa najmu lokalu.

Przed złożeniem wniosku o wynajem lokalu do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na własny koszt należy obejrzeć lokal i zapoznać się z jego stanem technicznym oraz szacunkowym kosztem i zakresem robót remontowych.

Przed przystąpieniem do remontu zawarta zostanie umowa remontowa, która:

 • stanowi  wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu lokalu na własny koszt w zamian za prawo do jego wynajęcia na czas nieoznaczony;
 • określa warunki przeprowadzenia remontu, w tym zakres robót które nie mogą być wykonane systemem gospodarczym;
 • stanowi podstawę do zawarcia umów na dostarczenie mediów (prąd, dostawa wody itp.) w okresie jej obowiązywania.

Remontujący wykonuje remont na własny koszt bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów. Oznacza to, że w żadnym wypadku nie otrzyma on zwrotu kosztów ani za robociznę, ani też za zakupione wyroby i materiały budowlane potrzebne do przeprowadzenia remontu. Otrzymuje natomiast ulgę w postaci zwolnienia z obowiązku płatności czynszu za lokal na czas trwania remontu oraz zwolnienia z wpłaty kaucji mieszkaniowej. Obowiązkiem remontującego jest systematyczne usuwanie we własnym zakresie i na własny koszt odpadów budowlanych powstałych w trakcie prowadzenia remontu. Od momentu podpisania umowy remontujący ponosi opłaty za wodę i ścieki, za wywóz gruzu, nieczystości i odpadów komunalnych itp. Protokolarny odbiór prac remontowych przez zarządcę kończy okres obowiązywania umowy remontowej i jest podstawą do zawarcia  umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Ponadto szczegółowe informacje na temat wynajmu lokali przeznaczonych do remontu uzyskać można w Urzędzie Miasta Tarnowa w Wydziale Mieszkalnictwa, ul. Nowa 4  w pokojach nr 309, 316 i 318 /na III piętrze/, gdzie można również pobrać stosowne druki   lub pod numerami telefonu 14 68 82 782, 14 68 82 716 lub 14 68 82 718.

 • Zakład Usług Mieszkaniowych Nr 1 ul. Św. Ducha 11   w Tarnowie,  tel. :  (14) 655-72-18 lub (14) 655-72-19
 • Zakład Usług Mieszkaniowych Nr 2 ul. Starodąbrowska 4  w Tarnowie, tel.:  (14) 655-72-20 lub (14) 655-72-21
 • Zakład  Usług  Mieszkaniowych  Nr 3  ul. Pułaskiego 93  w Tarnowie, tel.:  (14) 655-72-22 lub (14) 655-72-23
 • Miejski Zarząd Budynków  Sp. z o.o.  ul. Waryńskiego 9  w Tarnowie,   tel. (14) 621-93-81