Najem lokalu przeznaczonego do remontu - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Najem lokalu przeznaczonego do remontu

Najem lokalu przeznaczonego do remontu

INFORMACJA  DLA  OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU PRZEZNACZONEGO DO REMONTU

Wnioski o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu przez przyszłego najemcę przyjmowane są w okresie jednego miesiąca od daty wywieszenia wykazu lokali do remontu, który może być podawany do publicznej wiadomości raz na  6 miesięcy na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Miasta Tarnowa, w Miejskim Zarządzie Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie oraz zamieszczany na stronie internetowej Miasta.   

Osoby ubiegające się o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu muszą złożyć wypełniony wniosek o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczeniem o stanie majątkowym  członków gospodarstwa domowego. We wniosku, deklaracji i oświadczeniu o stanie majątkowym uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu składania tych dokumentów. Osoba ubiegająca się o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości*. W przypadku nie złożenia dokumentów o których mowa powyżej lub jeżeli występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a wykazanym w oświadczeniu stanem majątkowym członków gospodarstwa domowego  osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu odmawia się zawarcia umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu.  

O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu mogą ubiegać się osoby, spełniające łącznie następujące warunki:

1)  zamieszkują na terenie Miasta Tarnowa,

2) są członkami gospodarstw domowych, w których średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wynajem, mieści się w przedziale: od kwoty 1050,74 zł do 3752,64 zł w gospodarstwie jednoosobowym i od kwoty 525,37 zł do 3127,20 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Uprawnienie do zawarcia umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu przysługuje również osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:  

 1. są najemcami lokali na czas nieoznaczony wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, w których na jedną osobę zamieszkującą przypada mniej niż 6 m2 powierzchni pokoi lub są najemcami lokali na czas nieoznaczony wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta usytuowanych powyżej I kondygnacji, a najemca lub inna osoba zamieszkała z nim wspólnie jest osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i poruszającą się wyłącznie na wózku inwalidzkim lub jest osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności a przyczyna niepełnosprawności oznaczona została symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10- N (choroba neurologiczna) lub 12-C (całościowe zaburzenie rozwojowe), przy czym ubiegają się o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu usytuowanego na parterze budynku lub w budynku z dostępem do windy,
 2. są członkami gospodarstw domowych, w których średni miesięczny dochód przypadający na członka tego gospodarstwa, w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wynajem, nie przekracza kwoty 3752,64 zł w gospodarstwie jednoosobowym i kwoty 3127,20 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Uprawnienie do wynajmu lokalu przeznaczonego do remontu nie przysługuje osobom, które:

 1.  podały nieprawdziwe dane we wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego,
 2.  pozostają w związku małżeńskim, a ubiegają się o lokal  z mieszkaniowego zasobu Miasta oddzielnie - bez małżonka, z wyjątkiem osób opuszczających ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie lub domy dla matek z  małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, nie mające możliwości powrotu do lokalu, w którym przed przyjęciem do placówki zamieszkiwały,     
 3. posiadają zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu, w tym lokalu lub tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta,
 4.  zobowiązane są do opuszczenia lokalu na skutek wyroku eksmisyjnego,
 5.  opuściły lokal w związku z wyrokiem eksmisyjnym i od daty opuszczenia  lokalu nie minął jeszcze 1 rok,
 6. są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego  jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego albo członek ich gospodarstwa domowego jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości,
 7. posiadają spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo członek ich gospodarstwa domowego posiada spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo  do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości,   
 8. są właścicielami lub współwłaścicielami budynku albo członek ich gospodarstwa domowego jest właścicielem  lub współwłaścicielem budynku położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
 9. są najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta lub mieszkaniowego zasobu pobliskich miejscowości lub członek ich gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta lub mieszkaniowego zasobu pobliskich miejscowości.

Osoby ubiegające się o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu we wniosku  mogą wskazać jeden adres lokalu mieszkalnego z wykazu.

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do otrzymania przez przyszłego najemcę dodatku mieszkaniowego:

     - dla 1 osoby do 45,50m2                                              - dla 2 osób do 52 m2       

     - dla 3 osób do 58,50 m2                                              - dla 4 osób do 71,50 m2

     - dla 5 osób do  84,50 m2                                                           -  dla 6 osób do 91,00 m2

     - dla 7 osób do 97,50 m2                                              -  dla 8 osób do 104,00 m2

     - dla 9 osób do 110,50 m2                                            -  dla 10 osób do 117,00 m2

Zarządcą lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa jest Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Waryńskiego 9, z którym zawarta zostanie umowa o wykonanie remontu lokalu, a następnie umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony.

Przed złożeniem wniosku o wynajem lokalu do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na własny koszt należy obejrzeć lokal i zapoznać się z jego stanem technicznym oraz szacunkowym kosztem i zakresem robót remontowych.

Przed przystąpieniem do remontu lokalu zawarta zostanie umowa na czas remontu, która:

- stanowi  wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu lokalu na własny koszt w zamian za prawo do jego wynajęcia na czas nieoznaczony,

- określa warunki przeprowadzenia remontu,

- stanowi podstawę do zawarcia umów na dostarczenie mediów (prąd, dostawa wody itp.) w okresie jej obowiązywania.

Przyszły najemca wykonuje remont na własny koszt bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów. Oznacza to, że w żadnym wypadku nie otrzyma on zwrotu kosztów ani za robociznę, ani też za zakupione wyroby i materiały budowlane potrzebne do przeprowadzenia remontu. Przyszły najemca otrzymuje natomiast ulgę w postaci zwolnienia z obowiązku płatności czynszu za lokal na czas trwania remontu oraz zwolnienia z wpłaty kaucji mieszkaniowej.

Obowiązkiem przyszłego najemcy jest systematyczne usuwanie we własnym zakresie i na własny koszt odpadów budowlanych powstałych w trakcie prowadzenia remontu.

Od momentu podpisania umowy przyszły najemca ponosi opłaty za wodę i ścieki,  wywóz gruzu, nieczystości i odpadów komunalnych itp.

Protokolarny odbiór prac remontowych przez zarządcę tj: Miejski Zarząd Budynków kończy okres obowiązywania umowy zawartej na czas trwania remontu i jest podstawą do zawarcia  umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony.

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie uzyskać można w Miejskim Zarządzie Budynków przy ul. Waryńskiego 9, telefonicznie: 14 621 93 81 do 82 wew. 106. Druki oraz wykaz mieszkań do remontu można będzie pobrać ze strony internetowej MZB Sp. zo. o. www.mzb.tarnow.pl w zakładce „Ogłoszenia” –  mieszkania za remont i na parterze budynku przy ul. Waryńskiego 9. 

- Zakład Usług Mieszkaniowych Nr 1 ul. Św. Ducha 11 w Tarnowie                                      

  tel. :  14 621-27-58  lub 14 655-72-18

- Zakład Usług Mieszkaniowych Nr 2 ul. Starodąbrowska 4  w Tarnowie               

 tel.:  14 621-63-54  lub 14 655-72-20

-  Zakład  Usług  Mieszkaniowych  Nr 3  ul. Pułaskiego 93 w Tarnowie                    

tel.:  14 621-02-78  lub 14 655-72-22

- Miejski Zarząd Budynków  Sp. z o.o.  ul. Waryńskiego 9  w Tarnowie                          

tel. 14 621-93-81,82  lub 14 655-72-12,13

 

* przez pobliską miejscowość należy rozumieć miejscowość położoną w powiecie tarnowskim lub w powiecie gorlickim, dąbrowskim, nowosądeckim, brzeskim, proszowickim, kazimierskim (świętokrzyskie), mieleckim, jasielskim, dębickim (podkarpacki

 

Załączniki:


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski