Mieszkanie za remont – ruszył nabór

Ruszył nabór do kolejnej edycji „Mieszkanie za remont”. Osoby, które zdecydują się na udział w miejskim programie, będą mogły uzyskać umowę najmu na czas nieoznaczony w zamian za wyremontowanie mieszkania należącego do miasta. Wnioski można składać do 20 grudnia.

Osoby zainteresowane tym rodzajem wynajmu muszą spełnić określone warunki, w tym między innymi: mieszkać w Tarnowie, zmieścić się we wskazanym kryterium dochodowym, złożyć wypełniony wniosek o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczenie o ich stanie majątkowym. Osoba ubiegająca się o wynajem jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości*.

Program nie obejmie osób mających zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu, w tym lokalu lub tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta lub dostały wyrok eksmisyjny. Z wynajmu, opartego na nowych zasadach, mogą skorzystać zarówno osoby, które mają już uprawnienie do wynajmu lokalu z zasobów miasta i oczekują na ofertę wynajmu, jak również te, które nie zwracały się jeszcze do magistratu o pomoc w tej sprawie.

Najemca wykonuje remont na własny koszt, bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów. Wcześniej jednak może obejrzeć lokal i zapoznać się z jego stanem technicznym.

Zmiana zasad wynajmu miejskich lokali została wprowadzona w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie można uzyskać w Wydziale Mieszkalnictwa urzędu miasta przy ul. Nowej 4 pok. 311, 312 (III piętro), tel: 14 68 82 792, 14 68 82 793 lub 14 68 82 794.


Zasady, wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne pod LINKIEM.

(ww)

* przez pobliską miejscowość należy rozumieć miejscowość położoną w powiecie tarnowskim lub w powiecie gorlickim, dąbrowskim, nowosądeckim, brzeskim, proszowickim, kazimierskim (świętokrzyskie), mieleckim, jasielskim, dębickim (podkarpackie).