Dzisiaj sesja TRANSMISJA

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakub Kwaśny zwołał na dzisiaj LVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Odbędzie się ona w trybie zdalnym (wideokonferencja), a jej obrady rozpoczną się o godz. 9.

Budynek, w którym mieści się Sala Lustrzana

Podczas dzisiejszej sesji radni podjąć mają uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na połączenie – w trybie łączenia się przez przejęcie - Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej.

W programie obrad jest także uchwalenie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tarnowa” oraz ustalenie nowych stawek opłat za pojemniki na odpady komunalne odbierane z niezamieszkałej części nieruchomości.

Prowadzona będzie również dyskusja nad ustaleniem wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz nad ustaleniem wynagrodzenia prezydenta Tarnowa. Podjęte mają być ponadto uchwały w sprawie zmian w statucie Tarnowskiej Rady Seniorów, nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Tarnowie oraz zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Jeżeli taka będzie decyzja radnych nastąpi także poszerzenie programu o zmianę uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Proponowany porządek obrad LVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie dostępny jest pod adresem: www.tarnow.esesja.pl.

Sesja przeprowadzona będzie przy użyciu aplikacji eSesja oraz aplikacji do wideokonferencji. Jej obrady transmitowane będą na stronie internetowej www.tarnow.esesja.pl.

(sm)