Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z p. zm.) zmieniła system gospodarowania wodami w Polsce, wprowadzając m.in. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania robót lub obiektów budowalnych. Opłata dotyczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, na których wyłączono więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, a nieruchomość nie jest ujęta w system kanalizacji.

 

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadził obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłaty uiszcza się za usługi wodne związane ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 (35 arów) robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Zgodnie z art. 270 ust. 7 tej ustawy wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w mkw. wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, oraz czasu wyrażonego w latach.

Ustawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek naliczenia i poboru opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli lub posiadaczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2, zabudowanych (utwardzonych) więcej niż w 70%, z prośbą o złożenie oświadczenia dotyczącego wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej (w m2), które posłuży do wyliczenia ewentualnej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Prosimy o przekazanie oświadczenia do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa lub przesłanie pocztą elektroniczną (s.serwin@umt.tarnow.pl).

Kontakt telefoniczny: 14 6882 862, 14 6882 865.

Wzór oświadczenia można pobrać poniżej