Komunikaty

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w ramach akcji „WSPÓLNIE POSPRZĄTAJMY MIASTO” mieszkańcy Tarnowa mogą wystawiać zużyty sprzęt gospodarstwa domowego i inne odpady wielkogabarytowe przed posesje - w przypadku mieszkańców domków jednorodzinnych oraz przed domy lub obok wiat śmietnikowych - w przypadku budynków wielorodzinnych. Akcja potrwa od 14 kwietnia do 10 czerwca 2011 r. ...

W dniu 12 marca 2011 r. wchodzi w życie uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych (Dz...

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora w niżej wymienionych publicznych przedszkolach, szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa:1) w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Tarnowie, ul. Bema 9,2) w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Tarnowie, Os. Legionów H. Dąbrowskiego 10,3) w Przedszkolu Publicznym Nr 26 w Tarnowie , ul. Bitwy o Wał Pomorski 11,4) w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowie, ul. Nie...

Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz §1 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) zarządzam, co następuje:

RAPORTz dnia 04.02.2011 r.Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w najbliższym czasie (począwszy od piątku to jest 04.02.2011 r.) mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.