Organizacje Pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych w Tarnowie

1. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 14

Prezes: lek. med. Marta Kozioł

tel. 14  688 90 17,

e- mail: twktarnow@o2.pl

strona internetowa: http://www.twk-tarnow.pl

 

- ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej w lokalu lub domu chorego,

- rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku osób niepełnosprawnych,

- działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.

 

2. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Tarnowie

 33-100 Tarnów, ul. Brodzińskiego 16

Sekretarz Koła: Dorota Budzyńska

tel. 14 621 07 82,

e-mail: pzgtarnow@mm.pl

strona internetowa Zarządu Głównego PZG: http://www.pzg.org.pl

 

- pomoc i rehabilitacja dorosłych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu i ich rodzin (pomoc dzieciom rodziców głuchych w nauce),

- pomoc we wszystkich indywidualnych sprawach życiowych.

 

3. Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

33-100 Tarnów, ul. Brodzińskiego 16

tel. 14 622-41-53,

e-mail: poradnia.tarnow@pzg.krakow.pl

 

- lekarz logopeda, laryngolog, pediatra, specjalista rehabilitacji ruchowej, psycholog,

- pomoc psychologiczna udzielana rodzicom niepełnosprawnych dzieci.

 

4. Polski Związek Niewidomych, Okręg Małopolski, Koło Powiatowe w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 24

Prezes: Bogusława Gimlewicz

Wiceprezes: Bogumiła Sajdak

Skarbnik: Agnieszka Widnicka

tel. 14 621 60 48, biuro czynne we wtorki i piątki w godzinach: 9-13

e-mail: pzntarnow@onet.eu

strona internetowa: https://www.pzn.malopolska.pl/

 

- rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku, społeczna integracja, ochrona interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych tej grupy,

- prowadzenie Chóru „Legato”, Dyskusyjnego Klubu Książki Mówionej, Świetlicy środowiskowej.

 

5. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5b

Przewodnicząca: Lucyna Cichoń

tel.14  626 84 89,

e-mail: zk.tarnow@psoni.org.pl

strona internetowa:  http://www.psoni.org/

 

Rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym w placówkach:

a) przy ul. Okrężnej 4a:

- Punkt Wczesnej Interwencji - NZOZ,

- Niepubliczne Przedszkole Specjalne,

b) przy ul. Ostrogskich 5b:

- Dzienne Centrum Aktywności,

- Warsztaty Terapii Zajęciowej,

c) przy ul. Modrzejewskiej 48:

- Dom Pomocy Społecznej „ Hostel”

d) przy ul. Pszennej i Mościckiego:

- Mieszkania Chronione.

 

6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 24

Przewodniczącego Zarządu Oddziału: Maria Halina Gawle

tel. 14 622 06 34

e-mail: zwiazekemerytow.tarnow@onet.pl

strona internetowa: http://www.zwiazekemerytow-tarnow.pl/

 

- poprawa warunków socjalno-bytowych poprzez wsparcie finansowe, zapomogi,

- organizacja życia kulturalnego (organizacja imprez, wycieczek, prowadzenie świetlicy),

- współpraca z bankiem żywności, prowadzenie programu dożywiania.

 

7. Polska Fundacja Osteoporozy Oddział w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Szkotnik 1

Prezes: lek. med. Grażyna Rokita 

tel. 14 622 36 56

 

- działalność popularyzatorska, naukowa i lecznicza zmierzająca do popularyzacji wiedzy nt. metabolicznych schorzeń kości ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy,

- prelekcje, spotkania z chorymi oraz osobami zainteresowanymi ww. problematyką.

 

8. Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”

 33-100  Tarnów, ul. Kochanowskiego 30

Prezes: Krzysztof Drwal

tel. 14 639 09 09,

e-mail: biuro@ichlepszejutro.pl

strona internetowa: http://www.ichlepszejutro.pl

 

Prowadzi działania mające na celu pomoc dzieciom i młodzieży z niepełną sprawnością oraz ich rodzinom i opiekunom miedzy innymi poprzez:

- prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- prowadzenie Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej dla dzieci upośledzonych umysłowo i ich rodziców,

- prowadzenie diagnozy i terapii w Gabinecie Integracji Sensorycznej,

- prowadzenie rehabilitacji w gabinecie terapii behawioralnej, logopedycznym, fizjoterapeutycznym, gabinecie terapii zajęciowej, światła, pedagogiki leczniczej oraz w pracowni EEG Biofeedback.

 

9. Tarnowskie Stowarzyszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”

33-100 Tarnów ul. Bitwy pod Studziankami 8

Prezes: Bogusław Szczepański

tel. 14 679 51 41,

kom. 608 447 869,

e-mail: b.szczepanski@wp.pl

strona internetowa: http://www.start-tarnow.pl

Profil Facebook: https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/START-Tarn%C3%B3w-Tarnowskie-Zrzeszenie-Sportowe-Niepe%C5%82nosprawnych-1163740317024797/

 

- organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych,

- upowszechnianie kultury fizycznej i wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

- działalność oświatowa, edukacyjna i promocyjna w zakresie kultury fizycznej, rehabilitacji, turystyki, rekreacji, ekologii, profilaktyki prozdrowotnej oraz integracji w środowisku osób niepełnosprawnych,

- kształtowanie specjalnych umiejętności technicznych oraz doskonalenie poziomu cech motorycznych,

- systematyczne prowadzenie zajęć o charakterze sportowo-rehabilitacyjnym w sekcjach sportowych: pływackiej, lekkoatletycznej oraz podnoszenia ciężarów.

 

10. Stowarzyszenie Klub „Amazonka” w Tarnowie

33-100 Tarnów ul. Lwowska 178a

Prezes: Maria Gajda

tel. 14 631 53 06 każdy wtorek w godz. od 10 do 13

e-mail: tarnowskieamazonki@onet.pl

strona internetowa: http://www.amazonkifederacja.pl/

 

- pomoc psychologiczna, rehabilitacja, masaże,

- spotkania integracyjne,

- udzielanie informacji.

 

11. Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko Oddział Regionalny w Tarnowie

Miejsce spotkań: 33-100 Tarnów, ul. N. M. Panny 3

Prezes: Danuta Sajdak

tel. 501 207 246

e-mail: tarnow@polilko.pl

strona internetowa: http://www.polilko.pl/

 

- wsparcie i pomoc dla osób ze stomią.

 

12. Tarnowskie Hospicjum Domowe im. Bł. Fryderyka Ozanama THD

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 41

Prezes: ks. Marian Oleksy

Wiceprezes: s. Zofia Krasuska, tel.: 502 771 702

tel. 14 622 11 22,  14 629 80 19

e-mail: hospicjum@hospicjum.net.pl

strona internetowa: http://www.hospicjum.net.pl

 

- opieka, pielęgnacja, porada lekarza wolontariusza,

- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, specjalistycznego sprzętu medycznego,

- udzielanie informacji.

 

13. Stowarzyszenie „Kropla”

33-100 Tarnów, ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/23

Prezes: Katarzyna Duraj

tel. 14 626 15 41, 668 478 455

e-mail: kropla@kropla.okay.pl

strona internetowa: http://www.kropla.okay.pl

 

- zbieranie funduszy na badania dawców szpiku kostnego,

- organizowanie akcji pozyskiwania dawców,

- gromadzenie informacji o osobach chętnych do oddania szpiku,

- gromadzenie informacji o chorych potrzebujących przeszczepu szpiku kostnego.

 

14. Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie

31 - 066 Kraków, ul. Skawińska 8, tel. 12 431 23 45,

kontakt – Tarnów, CenterMed Anna Król 691 026 521,

e-mail: ptzca.okr@op.pl

strona internetowa: http://www.ptzca.pl

 

- organizacja kursów i szkoleń nt. jak żyć z astmą.

 

15. Stowarzyszenie „BĄDŹMY RAZEM” na Rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

33 – 100 Tarnów, ul. Romanowicza 9

Prezes: Katarzyna Szczutowska

tel. 14 626 30 12,

e-mail: soswtarn@poczta.onet.pl

strona internetowa:  http://www.sosw.tarnow.pl/

 

- stowarzyszenie działa głównie na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowie, którymi są przede wszystkim dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną lub/i autyzmem,

- wsparcie, poradnictwo i integracja z nauczycielami i terapeutami,

- wspieranie sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa,

- prowadzenie galerii twórczości niepełnosprawnych artystów „Aniołowo”,

- zajęcia terapeutyczne nowoczesnymi metodami, w tym integracja sensoryczna, dogoterapia, hipoterapia, biofeedback oraz terapia psychologiczno-pedagogiczna.

 

16. Stowarzyszenie „TO, CO WSPÓLNE”

33 – 100 Tarnów, ul. Marii Dąbrowskiej 6

Prezes: Katarzyna Chrobak

tel: 606 406 110

e-mail: tocowspolne@wp.pl

Profil Facebook: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-To-co-wsp%C3%B3lne-172758486089594/

 

- integracja społeczna i aktywizacja uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych,

- organizacja zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych, dogoterapeutycznych, ruchowych oraz grup wsparcia dla rodziców.

 

17. Tarnowskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Pogórze”

33-100 Tarnów ul. Paderewskiego 3b/26

Prezes: Kazimierz Curyło

tel. 608 205 033

e-mail: tarnowpogorze@in.net.pl

 

- upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i turystyki osób niewidomych i słabo widzących,( pływanie, kręgle, taniec sportowy, turystyka górska),

- organizacja imprez okolicznościowych, rajdów, wycieczek.

 

18. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu „Usłyszeć Potrzebę”

33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4a

Prezes: Robert Malik

tel. 14 690 49 99,

e-mail: sniss@op.pl

 

- prowadzenie  działań na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju dzieci obarczonych wadami słuchu oraz umożliwienie im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

 

19. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji

33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 6

Prezes: Tomasz E. Wardzała

tel. 14 627 35 03, 693 273 503

e-mail: biuro@repi.pl

strona internetowa: www.repi.pl

 

- prowadzenie bezpłatnej terapii i rehabilitacji społecznej, zawodowej i ruchowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II przy ulicy Hodowlanej 6 dla 45 osób z niepełną sprawnością w sferze intelektu,

- prowadzenie i delegowanie na kursy i szkolenia zawodowe osób z niepełną sprawnością,

- organizacja zawodów sportowych,

- możliwość udziału podopiecznych w imprezach, konkursach i festiwalach.

 

20. Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne „K-Team”

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30 hala nr 6,

Prezes: Rafał Kiwior

tel. 604 640 023

e-mail: biuro@gokarty-tarnow.pl

strona internetowa: http://www.gokarty-tarnow.pl

 

- edukacja poprzez sport,

- upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportowych talentów,

- integracja dzieci i młodzieży pełnosprawnej z niepełnosprawną,

- podniesienie warunków do uprawiania sportów motorowych wśród dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, seniorów oraz osób niepełnosprawnych,

- zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa do czynnego uprawiania sportu.

 

21. Stowarzyszenie Ludowy Klub Jeździecki w Tarnowie - Klikowej

33-102 Tarnów,  ul. Klikowska 304

Prezes: Mariola Dalczyńska–Wardzała

tel. 605 547 500

e-mail: kasiadal@is.net.pl

strona internetowa: http://www.klikowa.pl

 

- rozwój różnych dyscyplin sportu konnego przez stałe podnoszenie jego poziomu, rozwój i popularyzacja rekreacji i turystyki konnej oraz hipoterapii, upowszechnianie innych form kultury fizycznej , sportu i aktywnych form wypoczynku,

- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

- organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, popularyzowanie wiedzy krajoznawczej,

- realizacja zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej, kultywowanie tradycji hippicznych i jeździeckich poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz organizowanie imprez.

 

22. Caritas Diecezji Tarnowskiej

33-100 Tarnów, ul. Legionów 30

Dyrektor: Ks. mgr lic. Zbigniew Pietruszka

tel. 14 63 17 320, 14 63 17 321, 14 63 17 322, 14 63 17 329

e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl

strona internetowa: http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl

 

- dofinansowanie operacji dzieci i leczenia, zakupu leków i rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego: protez, wózków inwalidzkich, aparatów słuchowych, sprzętu rehabilitacyjnego,

- prowadzenie specjalistycznych placówek opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

 

23. Stowarzyszenie Aktywni Dla Zdrowia

33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 15

Prezes: Marcin Mruk

tel. 14 68 80 511

e-mail: sekretariat@mcm.net.pl

 

- ochrona i promocja zdrowia,

- działania na rzecz osób przewlekle chorych,

- działania na rzecz osób starszych,

 

24. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w  Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Bema 14

Przewodniczący rady: Grzegorz Osucha

tel. 884 222 082

e-mail: biuro@ptsr.tarnow.pl

strona internetowa: http://ptsr.tarnow.pl/

 

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,

- działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób w wieku emerytalnym,

 

25. Fundacja RuszSię!

33-100 Tarnów, ul. Braci Saków 5

Prezes: Mateusz Śliwa

tel. 578 202 585

e-mail: biuro@ruszsie.org.pl

strona internetowa: https://ruszsie.org.pl/

 

- organizacja zajęć ruchowych dla osób niepełnosprawnych, dostosowanych do ich możliwości oraz bieżących potrzeb,

- prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności mającej na celu integrację społeczną, kulturową i zawodową,

- działania na rzecz równouprawnienia różnych grup społecznych i kulturowych,