Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania publicznego

Wojewoda Małopolski zaprasza organizacje do składania ofert na realizację zdań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zorganizowania i koordynacji współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi, preferowane jest zaangażowanie organizacji w następujących obszarach:

1. zapewnianie aprowizacji – przygotowanie, dostarczenie, dystrybucja pożywienia i napojów dla potrzebujących,

2. udzielanie pomocy rzeczowej – segregacja, podział, dostarczenie/dowóz, odbiór zorganizowanej pomocy rzeczowej do potrzebujących,

3. udzielanie pomocy usługowej/świadczeniowej – usługi tłumaczenia, pomoc psychologiczna, opieka nad nieletnimi, pomoc w opiece nad osobami starszymi,

niepełnosprawnymi, zwierzętami podróżującymi z uchodźcami,

4. podstawowej opieki medycznej,

5. świadczenia informacyjnego – udzielanie informacji na temat możliwości otrzymania pomocy, rodzajów pomocy, legalizacji pobytu, wskazania miejsca zakwaterowania etc,

6. świadczenia transportu – rozpoznawania wśród osób zapotrzebowania na transport, rozpoznania kierunków transportu, formy transportu,

7. utrzymania porządku – zaangażowanie w prace porządkowe.

Uzyskanie dofinansowania powierzonych do realizacji zadań będzie możliwe po złożeniu przez organizacje pozarządowe oferty, zgodnie z załącznikiem. Złożenie oferty jest zgodne z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta zawiera:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego (od 24 lutego 2022 r.),

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy składających ofertę w zakresie, którego

dotyczy zadanie publiczne,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o ewentualnej planowanej wysokości środków

finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Oferta winna zawierać również informacje o czasie, miejscu i zakresie działań zrealizowanych po 24 lutego 2022 r. Wojewoda zastrzega, że złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem środków.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy dwie lub więcej organizacji pozarządowych, związków zawodowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 działając wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku niezbędne jest zawarcie umowy między zleceniobiorcami, określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Zleceniobiorcy składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy, zgodnie z art. 14 ust. 4 i 5 wskazanej ustawy.

Podstawą udzielenia dofinansowania będzie zawarcie z Wojewodą Małopolskim umowy o realizację zadania publicznego, po weryfikacji i akceptacji złożonej oferty. Umowa, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będzie określać:

1. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki zostały przyznane środki, termin

i miejsce jego wykonania,

2. wysokość przyznanych środków i tryb płatności,

3. termin wykorzystania środków, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,

4. tryb kontroli wykonywania zadania,

5. termin i sposób rozliczenie przyznanych środków,

6. termin zwrotu niewykorzystanych w części środków, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania,

7. sposób identyfikacji osób realizujących zadania w imieniu zleceniobiorcy (identyfikatory wydane przez wojewodę itp.).

Organizacje pozarządowe winny złożyć oferty do Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego do spraw kontaktu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy, w terminie do 25 maja 2022 r. na adres mailowy muwngo@malopolska.uw.gov.pl

Do pobrania:

 

Kontakt do pełnomocnika dostępny jest na stronie https://bip.malopolska.pl/muw,m,5405,pelnomocnicy.html


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski