Aktualności

Aktywna Przyszłość

21.08.2019, 10:35

Fundacja Sustinae zaprasza osoby młode mające problemem ze znalezieniem lub utrzymaniem zatrudnienia do skorzystania z bezpłatnego programu „Aktywna Przyszłość”! Jeśli chcesz zmienić swoje położenie i spróbować na nowo odkryć swój potencjał, to jest program właśnie dla Ciebie!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w ś...

W związku z przystąpieniem do prac nad projektem „Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, informujemy o możliwości przedstawienia i konsultacji swoich propozycji odnośnie do ww. programu z dyrektorami oraz pracownikami wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Tarnowa.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia, a jego celem jest szerzenie profilaktyki HIV/AIDS oraz zwiększenie w społeczeństwie wiedzy o życiu z tym wirusem.

Już od 27 maja można składać zadania do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który skończył 16 lat. Na wypełnione formularze urząd marszałkowski województwa małopolskiego czeka do 17 czerwca. Na realizację 4. edycji Budżetu Obywatelskiego WM Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza 12 milionów złotych!

Już za dwa tygodnie rusza składanie zadań do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Województwo Małopolskie zaprasza do składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert.

Oddział ZUS w Tarnowie oraz Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” zapraszają do udziału w „Dniu Osób z Niepełnosprawnością”, który będzie przebiegał pod hasłem „Żyj aktywnie!”.

16 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

W ramach projektu BYĆ RODZICEM Stowarzyszenie MAMY TARNÓW po raz kolejny organizuje wydarzenie dla rodziców i opiekunów.