konsultacje programu współpracy na 2020 r.

Do 22 listopada br. do godz. 12.00 można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Szczegóły dostępne są w ogłoszeniu o konsultacjach, które znajduje się pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1686662,projekt-uchwaly-rady-miejskiej-w-tarnowie-w-sprawie-programu-wspolpracy-gminy-miasta-tarnowa-z-organ.html

Zachęcamy do udziału.