Centrum Kształcenia Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie

Przedmiotem projektu było stworzenie Centrum Kształcenia Budowlanego w Tarnowie (CKB). W ramach projektu wybudowano 2-kondygnacyjny budynek szkoleniowo-dydaktycznego na terenie ZSB przy ul. Legionów, w którym mieścić się będą specjalistyczne pracownie.

Najważniejszym działaniem podejmowanym w projekcie było kompleksowe wyposażenie pracowni, zarówno nowopowstałych, jak i w istniejących dotychczas budynkach ZSB (ul. Legionów, ul. Siewnej i Al. M.B. Fatimskiej), służących kształceniu w branży budowlanej,  w nowoczesne narzędzia i urządzenia niezbędne do praktycznej nauki zawodu. Wyposażonych zostało 15 pracowni: budowlana I (technik budownictwa, murarz, monter zabudowy, konstrukcje budowlane), budowlana II (technik technologii drewna, stolarz, cieśla, dekarz), budowlana III (technik instalacji sanitarnych, monter instalacji sanitarnych), rysunku technicznego, architektoniczno-informatyczna, laboratorium sprzętu geodezyjnego, fotogrametrii i nowoczesnych technik obliczeniowych, zajęć praktycznych: malarska i suchej zabudowy, posadzkarsko-fliziarska, murarsko-tynkarska i robót ziemnych, ciesielsko-dekarska i betoniarsko–zbrojarska, instalacji sanitarnych, mechanicznej obróbki drewna (stolarska), materiałów budowlanych z laboratorium badań wytrzymałościowych, języków obcych branżowych oraz sala audiowizualna.

Aby nauczyciele mogli efektywnie wykorzystywać nowoczesny sprzęt w pracy dydaktycznej przeszkolono ich z zakresu użytkowania nowoczesnych technologii oraz z obsługi koparko-ładowarki.

Powstałe w wyniku realizacji projektu specjalistyczne pracownie będą służyły realizacji teoretycznej i praktycznej nauki zawodu w branży budowlanej oraz przygotowaniu do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Ponadto będą miejscem realizacji różnego typu szkoleń, kursów i prezentacji, których programy będą dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Realizacja projektu pozwoli przygotować młodzież  i dorosłych do oczekiwań pracodawców oraz wyposażyć w wiedzę i umiejętności pożądane na rynku pracy, zwiększając ich konkurencyjność i szanse na zatrudnienie (powstaną nowe kierunki kształcenia). Infrastruktura powstała  w wyniku realizacji projektu pozwoli na skupienie w CKB działań prowadzonych na obszarze subregionu tarnowskiego w zakresie kształcenia zawodowego branży budowlanej.

Źródło finansowania: MRPO działanie 1.1 Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego

Projekt wpisany został 09.02.2012 r. do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO na lata 2007-2013. Preumowę podpisano 05.10.2012 r.

Data złożenia wniosku o dofinansowanie projektu: 31.10.2012 r.

Nr wniosku o dofinansowanie projektu: MRPO.01.01.02-12-095/12

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 28.02.2013 r.

Termin realizacji projektu: 28.11.2008 r. – 30.04.2014 r.

Planowana wartość całkowita projektu: 4.352.310,76 zł

Koszty kwalifikowane: 3.602.615,25 zł

Wysokość dofinansowania:  3.062.222,96 zł (85% kosztów kwalifikowanych)

Realizator projektu: Gmina Miasta Tarnowa – Zespól Szkół Budowlanych w Tarnowie