Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Małopolski Program Wspierania Uczniów

Informujemy, że uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Gmina Miasta Tarnowa została wybrana na Partnera do realizacji projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego – CP4(f), Działanie 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, ...

Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski przyznał w 2023 r. Gminie Miasta Tarnowa środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 1 403 628,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych 00/100), przeznaczone na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II” - plakat

Informujemy, że Gmina Miasta Tarnowa realizuje w 2023 roku Grant 1 w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II”. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Gmina Miasta Tarnowa realizuje grant w ramach projektu Województwa Małopolskiego pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT- EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość otrzymanego grantu to 96...

Gmina Miasta Tarnowa po dniu 24 lutego 2022 r. włączyła się czynnie w akcję humanitarną dla obywateli Ukrainy. Podjęła szereg działań w celu udzielenia wsparcia mieszkańcom Ukrainy, którzy zostali w kraju, jak również tym, którzy szukali schronienia w Polsce. Dzięki otrzymanemu wsparciu w formie grantu zaistniała możliwość refinansowania kilku form, które  były realizowane.

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

straż

Siedemnastu strażaków tarnowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymało dzisiaj specjalistyczne umundurowanie za prawie 40 tysięcy złotych. Większość kwoty pochodzi z dofinansowania Województwa Małopolskiego, resztę pokrył Urząd Miasta Tarnowa.

Prace konserwatorskie przy Bimie Starej Synagogi w Tarnowie

Gmina Miasta Tarnowa realizuje projekt „ Tarnów. Bima Starej Synagogi (ok.1630): prace konserwatorskie i wzmacniające konstrukcję”.Projekt dofinansowany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 00631/22/DOZ-kkj z dnia 18.10.2022 r. w ramach programu „Ochrona Zabytków 2022” w kwocie 51 000,00 zł.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski