Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski przyznał w 2023 r. Gminie Miasta Tarnowa środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 1 403 628,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych 00/100), przeznaczone na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II” - plakat

Informujemy, że Gmina Miasta Tarnowa realizuje w 2023 roku Grant 1 w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II”. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Gmina Miasta Tarnowa realizuje grant w ramach projektu Województwa Małopolskiego pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT- EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość otrzymanego grantu to 96...

Gmina Miasta Tarnowa po dniu 24 lutego 2022 r. włączyła się czynnie w akcję humanitarną dla obywateli Ukrainy. Podjęła szereg działań w celu udzielenia wsparcia mieszkańcom Ukrainy, którzy zostali w kraju, jak również tym, którzy szukali schronienia w Polsce. Dzięki otrzymanemu wsparciu w formie grantu zaistniała możliwość refinansowania kilku form, które  były realizowane.

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

straż

Siedemnastu strażaków tarnowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymało dzisiaj specjalistyczne umundurowanie za prawie 40 tysięcy złotych. Większość kwoty pochodzi z dofinansowania Województwa Małopolskiego, resztę pokrył Urząd Miasta Tarnowa.

Prace konserwatorskie przy Bimie Starej Synagogi w Tarnowie

Gmina Miasta Tarnowa realizuje projekt „ Tarnów. Bima Starej Synagogi (ok.1630): prace konserwatorskie i wzmacniające konstrukcję”.Projekt dofinansowany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 00631/22/DOZ-kkj z dnia 18.10.2022 r. w ramach programu „Ochrona Zabytków 2022” w kwocie 51 000,00 zł.

Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej w Tarnowie

W ramach modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Miasta Tarnowa przewidziano przebudowę istniejącego boiska przy ul. Burtniczej w Tarnowie na boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę siatkową, w badmintona i tenisa ziemnego. 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski