„Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie”

W dniu 07.06.2019 roku podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie”.

Projekt dofinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczaniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmiany klimatu.

Całkowita wartość zadania: 9 487 851,73  zł
 tym dofinansowanie: 6 603 851,60 zł

Projekt obejmuje:

Budowę przepompowni nadmiaru wód opadowych, w skład której wejdą:

  • zbiornik dopływowy
  • po 2 kolektory dopływu i odpływu
  • dwukomorowy zbiornik o konstrukcji żelbetowej

Odbudowę – renaturyzację koryta „Starego Wątoku” w km 0+417 do km 1+006 tj. odcinka o długości w osi koryta wynoszącej 589 mb. Prace budowlano-montażowe związane z remontem odcinka potoku „Stary Wątok" obejmą cały przekrój koryta tj. dno, skarpy wraz z zielenią niską oraz likwidacją istniejących lokalnych prowizorycznych umocnień skarp - reprofilację dna i skarp, budowę zabezpieczeń przeciwerozyjnych.

Obiekty towarzyszące:

  • plac manewrowy/postojowy dla pojazdów obsługujących pompownię,
  • zjazd z drogi publicznej wraz z drogą wewnętrzną,
  • przyłącza infrastruktury niezbędnej do obsługi pompowni,
  • ogrodzenie wokół obiektu pompowni,
  • tymczasowy kanał obiegowy o długości około 80m (na czas realizacji projektu).

Celem projektu jest stworzenie prawidłowej gospodarki wodnej w zlewni dla której odbiornikiem jest potok Stary Wątok. W tym między innymi retencjonowanie wód opadowych i wykorzystanie ich w porze suchej oraz przeciwdziałanie podtapianiu okolicznych terenów w okresach nawalnych deszczy.

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl lub specjalnego formularza pod linkiem:  www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 

logotypy.png (13 kB)