Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w m. Tarnowie

Przedmiotem projektu jest budowa i organizacja węzła przesiadkowego w ramach systemu parkingów Park&Ride zlokalizowanego w Tarnowie przy ul. Do Huty. Planowana budowa ma na celu skomunikowanie części miasta położonej na południe od dworca kolejowego z resztą miasta, jak również stworzenie zwartego systemu komunikacji uwzględniającego komunikację miejską.

Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w m. Tarnowie

Parking zostanie objęty systemem informatyczno–zarządzającym budowanym przez Województwo Małopolskie w ramach projektu pn. „Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim” (MKA) w obszarze obsługiwanym przez Szybką Kolej Aglomeracyjną.

W wyniku realizacji inwestycji utworzony zostanie w ramach systemu P&R czynny całą dobę węzeł przesiadkowy z 340 miejscami postojowymi dla samochodów na parkingu wielopoziomowym oraz 10 miejscami dla motocykli i 30 dla rowerów na parkingu odkrytym. W ramach projektu zaplanowano:

1) Wykup terenów od PKP oraz wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości.

2) Budowę parkingu wielopoziomowego (budynek garażu o 3 kondygnacjach, w tym
2 nadziemne).

3) Przebudowę ulic: Monopolowej (od ul. Krakowskiej do ul. Do Huty – cała tarcza skrzyżowania); Do Huty  (od ul. Monopolowej na odcinku około 500mb w kierunku wsch); Grunwaldzkiej (odcinek od ul. Do Huty do mostu na potoku Wątok).

4) Budowę pętli autobusowej - miejsca do zatrzymania autobusów komunikacji miejskiej i prywatnej.

5) Wykonanie układu komunikacyjnego strefy parkowania, w tym parkingu odkrytego i zagospodarowanie terenu, ogrodzenie i oznakowanie strefy parkingowej.

6) Wykonanie budynku stróżówki wraz z instalacjami wewnętrznymi.

7) Wykonanie elementów systemu teletechnicznego i informatycznego oraz sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, energetycznej oraz kanalizacji teletechnicznej. Parking objęty będzie elektronicznym monitoringiem z systemem rejestracji zdarzeń.

Na terenie parkingu przewiduje się umieszczenie ok 4 terminali  obsługujących podróżnych, w których będą oni zobowiązani do uiszczenia opłaty za korzystanie ze strefy P&R. Posiadacze karty MKA, którzy wykupili usługę parkingową będą  mieli zabezpieczoną pulę miejsc parkingowych, pozostała liczba wolnych miejsc będzie dostępna dla osób nie posiadających karty MKA, kontynuujących podróż publicznym transportem zbiorowym.

Źródło finansowania: MRPO działanie 4.2. Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu Schemat C: Regionalna sieć kolejowa

Projekt został wpisany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO na lata 2007-2013. Preumowę podpisano dn. 13.12.2013 r.

Nr i data złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

1)    MRPO.04.02.03-12-234/13 – 31.12.2013 r. (wniosek wycofany 21.02.2014 r. na etapie oceny formalnej)

2)    MRPO.04.02.03-12-036/14 – 14.04.2014 r.

Nr i data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: MRPO.04.02.03-12-036/14-00-XVI/43/FE/14 – 20.08.2014 r.

Termin realizacji projektu: 25.05.2012 – 30.11.2015

Koszt całkowity projektu: 16.071.205,35 zł

Wysokość dofinansowanie: 11.080.894,16 zł

Realizator projektu: Targowiska Miejskie Gminy Miasta Tarnowa