Małopolska Chmura Edukacyjna

W Gminie Miasta Tarnowa realizowane są obecnie dwa projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia o nazwie Małopolska Chmura Edukacyjna. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 oraz IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 otrzymały na realizację własnych projektów w ramach tego przedsięwzięcia dofinansowanie ze środków unijnych w ramach poddziałania 10.1.4  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekty polegają na organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów zdolnych. II LO realizuje w tym zakresie projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie w obszarach ogólnych: informatyka i matematyka”, zaś IV LO realizuje projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”.

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna ma na celu poprawę jakości nauczania w szkołach, rozbudzenie i rozwinięcie zainteresowań młodzieży kierunkami kształcenia zgodnymi z inteligentną specjalizacją regionu, poprzez stworzenie korzystnych warunków dla kształtowania kompetencji kluczowych oraz rozwój uzdolnień uczniów dzięki nowym technologiom teleinformatycznym. Celem jest też podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów. W wyniku realizacji obu projektów uczniowie podniosą swoje kompetencje i umiejętności.

W ramach projektów w obu szkołach realizowane są zajęcia on-line (prowadzone przez nauczycieli akademickich i transmitowane w czasie rzeczywistym dzięki narzędziom teleinformatycznym, z możliwością czynnego udziału uczniów)oraz koła naukowe z wybranych dwóch przedmiotów. Przewiduje się też wyjazdy na uczelnie wyższe w Krakowie (po 1 na semestr w każdym z przedmiotów).

Projekty te stanowią kontynuację działań prowadzonych wcześniej, w ramach projektu pilotażowego dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i są realizowane we współpracy z projektem koordynacyjnym przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1:

Tytuł Projektu: „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”

Wybrane obszary tematyczne: biologia, chemia

Całkowita wartość projektu: 27 056,38 zł.

Przyznane dofinansowanie: 27 056,38 zł (w tym 24 208,32 zł ze środków UE i 2 848,06 zł ze środków krajowych)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2:

Tytuł Projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie w obszarach ogólnych: informatyka i matematyka”

Wybrane obszary tematyczne: informatyka, matematyka

Całkowita wartość projektu: 22 246,53 zł.

Przyznane dofinansowanie: 21 126,53 zł (w tym 18 909,55 zł ze środków UE i 2 216,98 zł ze środków krajowych)

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie: IV LO, II LO.