Małopolska Chmura Edukacyjna – pilotaż

Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej platformy informatycznej dostarczania usług i aplikacji edukacyjnych wykorzystującej technologię chmury obliczeniowej, umożliwiającej interaktywną współpracę pomiędzy szkołami a uczelniami na terenie województwa Małopolskiego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii takich jak video-konferencje, multimedia, mobilny dostęp, etc.

Realizacja projektu ma się odbywać poprzez:

  • budowę systemu informatycznego (private cloud) umożliwiającego 6 uczelniom (Akademia Górniczo-Hutnicza – lider w projekcie, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy) współpracę ze szkołami, w tym realizację wspólnych projektów badawczych oraz prowadzenia wirtualnych zajęć, wykładów i laboratoriów,
  • budowę w wytypowanych w porozumieniu z samorządem województwa małopolskiego 21 szkołach ponadgimnazjalnych (m.in. w 3 tarnowskich szkołach: Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2) infrastruktury umożliwiającej współpracę z uczelniami w powyżej wskazanym zakresie,
  • uruchomienie platformy umożliwiającej wdrożenie systemu wirtualnych zajęć z szerokim zakresem modeli usług (w tym: zdalne wykłady, zdalne i wirtualne laboratoria, ”zdalny ekspert”, zdalne spotkania grup roboczych, zdalna dydaktyka, personalne przestrzenie robocze) w 10 obszarach tematycznych: fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, budownictwo, przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie, środowisko i żywność, języki obce,
  • opracowanie rekomendacji technicznych.

W ramach realizowanego projektu planowana jest budowa infrastruktury technicznej „chmury” w szkołach oraz na uczelniach, a także części centralnej.

Do celów ogólnych projektu należą: wprowadzenie nowoczesnych metod kształcenia, podniesienie poziomu edukacji, zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji oraz dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych, wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie województwa małopolskiego, nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i szkołami ponadgimnazjalnymi

Głównym celem projektu jest umożliwienie współpracy wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy ma być podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami regionu.

Dzięki realizacji projektu powstanie innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej.

Z efektów realizacji projektu będzie korzystać ok 1050 uczniów z 21 szkół ponadgimnazjalnych usytuowanych na terenie 15 powiatów województwa małopolskiego: chrzanowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, tarnowskiego, wadowickiego, wielickiego oraz miast: Kraków, Nowy Sącz i Tarnów. W projekcie weźmie udział po 25 uczniów z każdej ze szkół w ramach 2 semestrów nauki (po 525 uczniów w każdym semestrze).

Planuje się kontynuację projektu, na bazie powstałej platformy z ramach szerszej infrastruktury - zwiększenia liczny Partnerów projektu.

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny działanie 1.2  Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 31.03.2014 r.  

Projekt nr: MRPO.01.02.00-12-230/13

Koszt całkowity projektu wynosi ponad 7,7 mln zł

Koszt całkowity realizacji projektu w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2: 496.839 zł

Koszty kwalifikowane: 496.839 zł

Kwota dofinansowania: 422.313 zł (tj. 85% kwoty kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny:  74.526 zł

Okres realizacji projektu: II-III kw. 2014 r.