Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Projekt realizowano w partnerstwie pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki i Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie.

Przedmiotem projektu jest budowa oraz wyposażenie dwóch obiektów: budynku Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego na terenie Politechniki Krakowskiej oraz budynku Poligonu Energooszczędności przy Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie.

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie zaplecza naukowo-badawczego (laboratorium) do badań, oceny oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych oraz instalacyjnych dla budownictwa „niemal zero energetycznego.

Cele główne projektu to m.in.:

 • Pełniejsze dostosowanie programu badań naukowych do oczekiwań i zapotrzebowania rynku poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod badawczych
 • Wypracowanie nowych procedur i algorytmów projektowania dla budownictwa niskoenergetycznego
 • Wypracowanie umiejętności poprawnego wykonawstwa (wznoszenia) budynków w technologiach budownictwa „niemal zero energetycznego” poprzez wyszkolenie wysoko wykwalifikowanej kadry zawodowej
 • Promocja i popularyzacja idei budownictwa wysoko energooszczędnego wśród mieszkańców Małopolski, w szczególności uczniów ZSB i studentów PK – przyszłych kadr branży budowlanej
 • Zapewnienie większego komfortu badań, nauki i pracy dzięki nowej powierzchni użytkowej.

Projekt odpowiada w szczególności na potrzeby przedsiębiorców (szczególnie rynku producentów materiałów budowlanych i instalacji), kadry naukowej oraz studentów Politechniki Krakowskiej, jednostek naukowo-badawczych współpracujących w ramach projektu, a w ostateczności pracodawców i mieszkańców regionu. Projekt przyczynić się ma również do podniesienia poziomu edukacji oraz dzięki nowoczesnemu wyposażeniu obiektów, pozwoli na lepsze dostosowanie prac badawczych do potrzeb rynku oraz budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt podzielony został na dwie powiązane ze sobą części:

 1. Budowa laboratorium badawczo-diagnostycznego na terenie Politechniki Krakowskiej i zakup specjalistycznego wyposażenia do badań i oceny technologii oraz rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, a także instalacji stosowanych w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię. Laboratorium zapewni również możliwość wykonywania badań naukowych w obszarze poprawy efektywności zużycia energii przeprowadzanych przez pracowników Politechniki Krakowskiej.
 2. Budowa i uruchomienie Poligonu Energooszczędności na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie oraz zakup wyposażenia, m.in. specjalistycznego sprzętu i urządzeń:
 • do badań montażu i demonstracji systemów odnawialnych źródeł energii,
 • zintegrowanego opomiarowania badawczo-demonstracyjnego,
 • do montażu elementów budowli i budowy obiektów modelowych oraz montażu instalacji,
 • do monitoringu komfortu termicznego,
 • przenośnych przyrządów pomiarowych i mierników do diagnostyki cieplnej budynków,
 • do badania szczelności powietrznej budynków,
 • systemu badawczego wentylacji z odzyskiem ciepła.

W budynku na ul. Siewnej 14 powstały pracownie i warsztaty do nauki, testowania i praktycznego wdrożenia technologii budownictwa „niemal zero energetycznego” (pasywnego), opracowanej w ramach działalności laboratorium MLBE działającego na terenie Politechniki Krakowskiej.

Inwestycja obejmuje dobudowę do istniejącego budynku warsztatów szkolnych (zawierających część produkcyjno-biurową) budynku przeznaczonego na Poligon Energooszczędności, a także likwidację części istniejącego budynku będącego w złym stanie technicznym, wymianę istniejącego placu utwardzonego na kostkę betonową z odprowadzeniem wód opadowych. Budynek Poligonu Energooszczędności w ZSB o całkowitej powierzchni użytkowej 436,68 m2 składa się z dwóch części: jednokondygnacyjnej, w której skład będą wchodzić hala nr 1 i hala nr 2 (obie wyposażone w suwnicę o udźwigu 2,5 t), oraz dwukondygnacyjnej.

Poligon Energooszczędności, oprócz pomieszczeń socjalno-administracyjnych (szatnie, sanitariaty, jadalnia, kantorek, magazyn), tworzyć będą:

 • Sala wykładowa wyposażona w stanowiska komputerowe, na których odbywać się będzie wstępna analiza przekazanych przez Politechnikę Krakowską wyników badań i wytycznych oraz zaplanowanie i przygotowanie części praktycznej – wdrożeniowej – realizowanej w hali nr 1 i nr 2.
 • Hala nr 1 wyposażona w 6 stanowisk wdrożeniowych przeznaczonych do praktycznego testowania wyników badań poprzez wykonawstwo elementów budynku i technologii oraz montaż elementów budowlanych, przeznaczonych dla budownictwa energooszczędnego/pasywnego.
 • Hala nr 2 wyposażona w 4 stanowiska wdrożeniowe przeznaczonych do praktycznego testowania wyników badań poprzez wykonawstwo i montaż elementów instalacyjnych, przeznaczonych dla budownictwa energooszczędnego/pasywnego.

Budynek zostanie kompleksowo wyposażony w instalacje sanitarne oraz elektryczne, a także,
w celu realizacji zakładanego programu prowadzenia prac, zostaną zakupione urządzenia i wartości niematerialne i prawne. Obiekt będzie pełnił funkcję wdrożeniowo-dydaktyczną mającą na celu weryfikację i praktyczne zastosowanie technologii opracowanych w ramach działalności Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego powstającego na terenie Politechniki Krakowskiej.

Działalność Poligonu Energooszczędności będzie w znaczącej mierze miała charakter laboratoryjny, a jego podstawową funkcją będzie testowanie technologii opracowanej przez Politechnikę Krakowską w ramach projektowanego laboratorium MLBE oraz weryfikacja przekazanych wyników. W tym celu uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych wznosić będą budynki modelowe o klasie energetycznej energooszczędnej/pasywnej (niemal zero energetycznej) w opracowanej przez Uczelnię technologii. Następnie pod opieką merytoryczną pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej, wykonywać będą badania potwierdzające efektywność energetyczną zastosowanych rozwiązań.

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny działanie 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 14.02.2013 r.  

Projekt nr: MRPO.05.01.00-12-089/12

Koszt całkowity projektu wynosi ponad 20 mln zł

 

Koszt całkowity budowy Poligonu Energooszczędności przy Zespole Szkół Budowlanych
w Tarnowie wraz z wyposażeniem: 2.103.732,33 zł

Koszty kwalifikowane: 2.103.732,33 zł

Kwota dofinansowania: 1.788.172,48 zł (tj. 85% kwoty kosztów kwalifikowanych), w tym środki europejskie w kwocie 1.519.946,61 zł i środki budżetu państwa w kwocie 268.225,87 zł

Wkład własny:  315.559,85 zł

Okres realizacji projektu: 18.10.2011 r. – 27.12.2013 r.