Modernizacja układu drogowego w Tarnowie

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano trzy zadania inwestycyjne:

- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Witosa

- rozbudowę ul. Spokojnej na odcinku od ul. Nowodąbrowskiej do ul. Krzyskiej

- rozbudowę ul. Mickiewicza i Al. Solidarności

Głównym celem projektu było stworzenie korzystnych warunków do rozwoju stref inwestycyjnych zlokalizowanych w północnej i zachodniej części Tarnowa dzięki poprawie korytarzy łączących miasto z węzłami autostrady A4 Tarnów Zachód i Tarnów Północ. Istotnym celem realizowanej inwestycji była również poprawa jakości życia mieszkańców subregionu tarnowskiego i Gminy Miasta Tarnowa.

 Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy płynności ruchu drogowego, a przez to zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu przejazdu a także do poprawy parametrów technicznych dróg, dostosowanie ich do wymogów unijnych oraz zapewnienia mieszkańcom subregionu dogodnego dojazdu do zakładów pracy oraz budynków mieszkalnych.

W listopadzie 2015 Gmina Miasta Tarnowa podpisała umowę o dofinansowanie powyższych inwestycji ze środków pochodzących z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  Łączna wartość powyższych trzech inwestycji składających się na projekt „Modernizacja układu drogowego w Tarnowie” ostatecznie wyniosła blisko 20 100 000,00 zł. Na uwagę zasługuje również fakt, iż Modernizacja układu drogowego w Tarnowie wybrana została do dofinansowania ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jako jeden z projektów kluczowych objętych wsparciem UE.

 

Źródło finansowania : Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 6 listopad 2015r.

Projekt nr: MRPO.04.01.02-12-021/15

Łączne wydatki związane z realizacją projektu : 20 996 006,25 zł brutto.

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu :18 982 512,07 zł.

Kwota dofinansowania wg umowy o dofinansowanie: 15 100 000,00zł

Wkład własny Gminy Miasta Tarnowa: 5 899 214,40 zł

Okres realizacji projektu: 2011-2015