Projekt "Nowe przestrzenie zdarzeń"

W ramach projektu realizowanego w ramach Działania 9.3 MRPO 2007-13 przygotowano dokumentację projektową niezbędną do realizacji inwestycji docelowej pn „Nowe przestrzenie zdarzeń”.

 Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1. Bulwary Rzemiosła Dawnego

Przedsięwzięcie zakłada utworzenie traktu pieszego w formie bulwarów na zdegradowanych brzegach przebiegającego przez centrum miasta potoku Wątok. Rekreacyjny charakter miejsca będzie doskonałym zapleczem dla prezentacji w stylowych pawilonach ginących zawodów i rzemiosła z terenu Małopolski.

Przewiduje się, w zabudowie szeregowej powstałej wzdłuż bulwaru zlokalizowane będą charakterystyczne dla poszczególnych rzemiosł budynki np: kuźnia, farbiarnia,  papiernia, kaflarnia i garncarz, folusz i filcownia, rymarz,  snycerz i pracownia intarsji. Pawilony danych rzemiosł będą doskonałym miejscem  poznawczym dla publiczności, jak również zapleczem do prowadzenia spotkań, zajęć klubowych, lekcji szkolnych i atrakcją turystyczną z możliwością zakupu regionalnych pamiątek.

2. Podgrodzie XXI wieku

Przedsięwzięcie zakłada odkrycie znajdujących się na placu Morawskiego elementów dawnych fortyfikacji i umiejscowienie na tym terenie placu rekreacyjno edukacyjnego „Podgrodzie XXI wieku”. Otoczenie starych murów miejskich i budynek gotyckiego dawnego klasztoru jak najbardziej przemawiają za tym, aby rewitalizację placu i zmianę jego funkcji przeprowadzić  pod tym kątem. Pod zaniedbanym dzikim parkingiem na placu Morawskiego znajdują się fundamenty średniowiecznych murów miejskich, bastei, starego arsenału i umocnień obronnych. Przewiduje się, że w ramach projektu, obok kamienno-ceglanych wątków fortyfikacji pojawią się drewniane palisady wyznaczające aneksy dla różnych urządzeń dziecięcych, z trapami, pochylniami, drabinkami itp. Powstaną zadaszone gontem wiaty dla gier towarzyskich. Wszystko utrzymane w charakterze średniowiecznego gospodarstwa służebnego na podgrodziu.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się także zwiększenie dostępności komunikacyjnej zabytkowego śródmieścia Tarnowa dla mieszkańców subregionu oraz turystów poprzez rozbudowę nieb jednej infrastruktury towarzyszącej.

3. Modernizacja „Małych Schodów” i murów miejskich oraz placu przy ul. Bernardyńskiej

Przedsięwzięcie zakłada zrewitalizowanie zdegradowanego terenu w otoczeniu zniszczonych, zabytkowych murów miejskich. W ramach niego przewiduje się odrestaurowanie widocznego fragmentu murów miejskich, z uwzględnieniem przebudowy historycznego ciągu komunikacyjnego (tzw. Małych Schodów), łączących rynek starego miasto z ul. Bernardyńską.

 

4. Odnowienie zabytkowego centrum Miasta

Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej dawnej, zabytkowej infrastruktury podziemnej, zlokalizowanej na obszarze Starego Miasta w Tarnowie. Ponadto, przewiduje się odnowę zniszczonej nawierzchni dwóch, jednych z najczęściej uczęszczanych przez turystów i mieszkańców miejsc, jakimi są tarnowski Rynek oraz Plac Kazimierza. Zadanie zakłada odnowę zniszczonej nawierzchni dwóch, jednych z najczęściej uczęszczanych przez turystów i mieszkańców miejsc, jakimi są tarnowski Rynek oraz Plac Kazimierza. W zadaniu tym  ujęta też została rewitalizacja zabytkowego budynku zlokalizowanego przy Rynku 4 na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń. Uwzględniony w projekcie „Tarnowskie gniazda innowacyjnych specjalizacji” Tarnowski Park Doświadczeń  będzie miejscem, w którym ulokowane będą różnego rodzaju „laboratoria”, w których będzie można zgłębiać tajniki informatyki, programowania, automatyki, robotyki. Park doświadczeń zlokalizowany w budynku Rynek 4 będzie gromadził ekspozycje poświęcone  czystym dziedzinom nauki: matematyce, fizyce, chemii. Eksponowane będą tumałogabarytowe  instalacje.  Część Parku Doświadczeń przynależna do obiektu TGIS, z uwagi na konieczność wybudowania i wyposażenia obiektu będzie zawierała  elementy edukacyjnych linii robotyki, automatyki, która to będzie moderowana, zarządzana i programowana, w ramach działalności laboratoriów.

Celem ograniczenia kosztów inwestycyjnych, w planowanym nowym obiekcie TGIS zaplanowano zrewitalizowanie budynku przy Rynku 4 i zaadaptowanie zniszczonych pomieszczeń na ekspozycję małogabarytowych instalacji Parku Doświadczeń. Decyzja ta ma na celu zaprojektowanie i optymalne wykorzystanie kompleksu TGIS. Projektowany obiekt TGIS z założenia ma być inteligentnym budynkiem i nie ma możliwości wskazania lokalizacji budynku już istniejącego. Wyjątek stanowi tu część Parku Doświadczeń, obejmująca małogabarytowe „instalacje”.

Wartość opracowania dokumentacji wyniosła 361 046,92 brutto, w tym dofinansowanie 205 076,08  (VAT niekwalifikowany).

O dofinansowanie realizacji inwestycji docelowej Gmina Miasta Tarnowa będzie aplikować w ramach Priorytetu XI Rewitalizacja Miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20.