Przebudowa Al.M.B.Fatimskiej w Tarnowie

W ramach niniejszego przedsięwzięcia zrealizowano modernizację nawierzchni Al. M.B. Fatimskiej na odcinku od ul. Powroźniczej do ul. Krzyskiej.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

  • wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni
  • rozbiórkę istniejących chodników z płyt betonowych i z asfaltu,
  • przełożenie istniejących chodników o nawierzchni z kostki,
  • budowę chodnika na odcinku od ul. Cegielnianej do ul. Krzyskiej
  • odprowadzenie wód opadowych z rowu do istniejącej kanalizacji
  • remont przepustu znajdującego się w obrębie ul. Krzyskiej,
  • podniesienie słupów oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Cegielnianej do ul. Krzyskiej,
  • odtworzenie po robotach zieleńców wraz z obsianiem trawą.

Głównym celem projektu było ułatwienie dojazdu do instytucji użyteczności publicznej w centrum Tarnowa oraz stworzenie korzystnej alternatywy dojazdu do węzłów autostrady A4 Tarnów Zachód i Tarnów Północ. Istotnym celem realizowanej inwestycji była również poprawa jakości życia mieszkańców subregionu tarnowskiego i Gminy Miasta Tarnowa.

W marcu 2016 Gmina Miasta Tarnowa podpisała umowę o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków pochodzących z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  Łączna wartość  inwestycji  w ramach projektu pn. „Przebudowa Al. M.B.Fatimskiej w Tarnowie”  wyniosła 3 608 273,10 zł.

Źródło finansowania : Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,

Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 31 marca 2016r.

Projekt nr: MRPO.04.01.02-12-012/16

Łączne wydatki związane z realizacją projektu : 3 608 273,10 zł.

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu : 2 957 600,90 zł.

Kwota dofinansowania wg umowy o dofinansowanie: 1 080 000,00 zł

Wkład własny Gminy Miasta Tarnowa:  2 528 273,10 zł

Okres realizacji projektu: 2010 r.