Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I

21 lutego 2017 r. w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I”. Według jej zapisów Tarnów otrzyma z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 ok. 14,5 mln dotacji na to zadanie (co stanowi 85% całkowitej wartości inwestycji).

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I” będzie realizowane we wschodniej części Tarnowa w ciągu ul. Lwowskiej. W ramach rozbudowy  powstanie jezdnia o dwóch  pasach w każdym kierunku ruchu. Przebudowane zostanie rondo im. Zesłańców Sybiru, chodniki oraz  ścieżki rowerowe. Dodatkowo po stronie północnej założono budowę parkingu o pojemności około 150 miejsc oraz mniejszy parking na około 30 samochodów po stronie południowej. Wykonawca wybuduje także m.in. bardzo potrzebną kanalizację deszczową, oświetlenie i kanał technologiczny. Inwestycja realizowana będzie metodą „zaprojektuj i wybuduj”.

Modernizacja ulicy ma m.in. pomóc rozładować ruch, zapewnić bezpieczny i szybki transport pacjentów do szpitala, a także wygodny dojazd do firm.

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w Programie Operacyjnym Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza pod linkiem:

https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.