Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap II

Inwestycja jest kontynuacją działań podjętych w ramach projektu „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap I , zakłada dozbrojenie , a tym samym poszerzenie kompleksowo przygotowanych terenów w celu aktywizacji gospodarczej. Infrastruktura wytworzona łącznie w ramach obydwu etapów istotnie podniesie atrakcyjność inwestycyjną SAG w Tarnowie oraz ułatwi komunikację pomiędzy istniejącymi już strefami: ”Czystą”, Park „Kryształowy” i „Mechaniczne”, a w przyszłości z węzłem autostrady A4
w Tarnowie Krzyżu.

Przedmiotowy  projekt umożliwi rozwój przedsiębiorstw i powstanie nowych miejsc pracy. Projekt realizowany będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj’, tzn. analiza techniczna przygotowana została na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dozbrojenie terenu SAG, tj. budowę sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej. Ponadto dzięki realizacji projektu na obszarze Strefy powstaną drogi wewnętrzne wraz z instalacją ich oświetlenia oraz utworzone zostaną miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych.
Termin rozpoczęcia realizacji projektu  30.06.2011 r.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 31.12.2014 r.

Planowany całkowity koszt projektu wyniesie:  11 504 601,82 zł.

Dofinansowanie w wysokości 80% wydatków kwalifikowanych tj.7 570 518,38 zł.

Wkład własny Gminy 3 875 953,64 zł.

Wkład Partnera Tarnowskiego Klastera Przemysłowego 58 129,80 zł.

Do chwili obecnej opracowano Studium Wykonalności Projektu, wykonano prace przygotowawcze( w tym: Program Funkcjonalno-Użytkowy).

Kontynuowane są działania zmierzające do przeprowadzania postępowań przetargowych pozwalających wyłonić wykonawcę robót budowlanych oraz właściwych inspektorów nadzoru.

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap II

Projekt  nr: MRPO.04.03.02-12-001/12

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013