Rozbudowa i przebudowa budynku warsztatów terapii zajęciowej w Tarnowie

Przedsięwzięcie polegało na modernizacji budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Specjalnego przy ul. Klikowskiej 190 (WTZ).

Inwestycja miała na celu dostosowanie obiektu do przepisów BHP oraz standardów UE:

-          zwiększenie powierzchni użytkowej istniejących pracowni na parterze budynku,

-          modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczenia jadalni na parterze budynku,

-          dobudowę 2 pomieszczeń przeznaczonych na pracownie,

-          przebudowę i adaptację poddasza na 3 dodatkowe pomieszczenia: gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne i socjalne dla pracowników.

W ramach projektu dokonano wymiany instalacji znajdujących się w złym stanie technicznym w modernizowanej części budynku (instalacja wod-kan) oraz wykonanie wszystkich instalacji w dobudowywanej części budynku.

Celem projektu było podniesienie jakości oraz dostępności terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych poprzez poprawę i rozbudowę infrastruktury opieki społecznej Miasta Tarnowa.

Dzięki modernizacji WTZ:

- budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dostosowany do przepisów bhp, p.poż.,

- zwiększyła się baza rehabilitacyjno– terapeutyczna, co podniosło jakość i efektywność świadczonych usług i poprawę organizacji pracy,

- zwiększyła się dostępność sanitariatów dla osób niepełnosprawnych - możliwe jest samodzielne korzystanie z urządzeń sanitarnych przez niepełnosprawnych,

- poszerzona została grupa docelowa WTZ o niepełnosprawnych z dysfunkcjami narządu ruchu trwale związanych z wózkiem inwalidzkim, chorych na stwardnienie rozsiane, porażenia, będących w normie intelektualnej, które do tej pory nie mogły korzystać z tej formy pomocy ze względu na bariery architektoniczne,

- zwiększy się zatrudnienie WTZ oraz liczba przyjętych uczestników do warsztatów.

Efektem działań będzie wzbogacenie oferty terapeutycznej warsztatów. Dostosowanie do obowiązujących przepisów i standardów pomieszczeń pozwoli również na racjonalne wykorzystanie istniejącego obiektu oraz rozszerzenie grup objętych terapią o kolejnych uczestników. Rozszerzenie warsztatów o kolejne pracownie wiąże się również z zatrudnieniem dodatkowych pracowników, także finansowanych ze środków PFRON.

Powstające pracownie będą miały za główny cel pomoc w bezpośrednim wsparciu osób niepełnosprawnych w pozyskiwaniu zatrudnienia na rynku pracy oraz rozszerzenie spektrum rehabilitacji o kolejne zajęcia poprawiające samodzielność naszych uczestników. Częściowe przeprofilowanie i przebudowanie warsztatu pozwoli wziąć udział w zajęciach osobom niepełnosprawnym z znacznymi dysfunkcjami w zakresie narządu ruchu, chorób układu nerwowego, które do tej pory z takiej formy rehabilitacji skorzystać nie mogły.

 Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B Opieka społeczna

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 18.06.2012 r.  

Projekt nr: MRPO.06.03.02-12-542/09

Koszt całkowity zadania: 725.710,53 zł

Koszty kwalifikowane: 581.889,00 zł

Kwota dofinansowania: 407.322,30 zł (tj. 70% kwoty kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny:  318.388,23 zł

Okres realizacji projektu: 18.12.2008 r. – 31.07.2012 r.