Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz (od 23.05.2019 r.), Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (od 23.09.2019 r.) oraz Gminą Zakliczyn (od 1.07.2020 r.), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych. Ww. standard zostanie opracowany zgodnie ze społecznym modelem niepełnosprawności, w oparciu o założenia zawarte w dokumencie Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz będzie uwzględniał rozwiązania dot. mieszkalnictwa wspomaganego wypracowane w ramach projektów realizowanych w IV Osi Priorytetowej PO WER.


Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 3 PO WER poprzez opracowanie i przetestowanie standardu/rozwiązania w zakresie deinstytucjonalizacji, umożliwiającego osobom z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co najmniej osobom z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osobom głuchoniewidomym, osobom niewidomym z niepełnosprawnością fizyczną oraz osobom chorującym psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną) niezależne życie, rozumiane jako posiadanie zdolności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, m. in. odnośnie do miejsca zamieszkania, współmieszkańców oraz sposobu organizacji życia codziennego. Opracowany i testowany w ramach proj. standard/model zakłada rozwój usług świadczonych osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie są w stanie prowadzić w pełni samodzielnego życia we własnym mieszkaniu i wymagają dodatkowych usług wspomagających ich samodzielność, świadczonych w ramach mieszkalnictwa wspomaganego. Standard będzie wypracowany z uwzględnieniem wewnętrznego zróżnicowania grupy osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ich indywidualnych potrzeb i specyficznych ograniczeń, będzie więc służył indywidualizacji usług w mieszkaniach o charakterze wspieranym.


Grupę docelową projektu stanowią jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, których właściwość miejscowa obejmuje województwo małopolskie. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 5 gminnych JST z obszaru województwa małopolskiego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno-demograficznej, (w których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie obszaru wsparcia projektu), w których pilotażowo wdrożony zostanie standard funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych, opracowany w ramach projektu. Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym co najmniej osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osoby głuchoniewidome, osoby niewidome z niepełnosprawnością fizyczną oraz osoby chorujące psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną, ich rodziny oraz otoczenie.


Planowane efekty realizacji projektu.


W ramach projektu opracowany zostanie 1 model funkcjonowania mieszkań wspomaganych jako formy zdeinstytucjonalizowanej dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym minimum dla osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osób głuchoniewidomych, osób niewidomych z niepełnosprawnością fizyczną oraz osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną, zgodnie ze społecznym modelem niepełnosprawności, w oparciu o założenia zawarte w dok. Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz będzie uwzględniał rozwiązania dot. mieszkalnictwa wspomaganego wypracowane w ramach projektów realizowanych w IV Osi Priorytetowej PO WER.

Ponadto, w opracowanym modelu zostaną uwzględnione zapisy artkułu 19 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych poprzez:

  • usługi z zamieszkaniem w lokalu zewnętrznym (mieszkaniu wspomaganym);
  • usługi realizowane w mieszkaniach osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

W okresie testowania możliwa będzie modyfikacja modelu w celu optymalnego dopasowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zmieniających się ram prawnych, umożliwiając jego stosowanie w okresie trwałości. Po zakończeniu pilotażu zostaną opracowane rekomendacje, a przetestowany model będzie upowszechniony wśród jednostek samorządu terytorialnego, osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych oraz innych grup odbiorców.


Okres realizacji projektu: od 1.04.2018 r. do 31.03.2023 r.


Wartość projektu ogółem: 16.132.741,95 zł.


Wartość dofinansowania dla Gminy Miasta Tarnowa:  593.610,02, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 500.294,53 zł, a z budżetu państwa 93.315,49 zł.